is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INVENTARIS.

I. BESTUUR IN HET ALGEMEEN.

A. STUKKEN TAN ALGEMEENEN AARD.

1—3. Notulen van het bestuur. 1666—1810.

3 deelen.

N B' 1^,11 brtUUr beSt?nd ',n den re£el uit * ffasthuismeesters, in de middeleeuwen ook wel „ uutvouehden" (bnitenvoogden) en prncurators genoemdl m de 18de eeuw wordt de „aam van regennntrf gebruikelijk. Zij werden daarin bijgestaan door een « w Tn- W hlmue echtgenooten. Een der regenten was lid der stedelijke regeering, maar alle hadden een gelijk aandeel in het bestuur. Zij verdeelden de werkzaamheden bij

In hllT f S^ert 1808 Mei 13 bIecf eene vacature

j" onvervuld. - Aanvankelijk zijn deze notulen met anders dan korte notitiën van belangrijke resolutiën, door het bestuur genomen; van het verhandelde omtrent zaken van geringe beteekems werd blijkbaar geene aanteekening gehouden

n hetT-l l'l l ÏT en f def' en °ük u<* enk^ malen Miikt h t 7. , T deD tlJ(i voorkomen. Enkele malen KW.it • i. °° de.dames m de zi«ing tegenwoordig zijn.

g '"K'komen en uitgaande stukken zijn geïnsereerd , evenzoo reglementen en ampliatiën daarop voor de in het huis dén lehTf ™kuül i^ , mindere geemplooieerden en voor nllfl.l.- m de Klelne Armschool, welke reglementen werd! h • m ,fanctle treden Tan een nieuwen titularis werden herzien en door deze geteekend. Voorts zijn dikwijls opgenomen de overeenkomsten met de diakonie van de Neder' , afmen betreffende de verpleging van personen, lijdende aan besmettelijke of andere ziekten , die eene bijzondere behanS,g "oodig schenen te hebben ; zoo ook akkoorden , die met andere lichamen of personen zijn aangegaan.

1. 1666 Juli 26—1708 Mei 19.

N B. Op den band staan met drie verschillende handen eenige schrifNoLiV i, »No-„in 0udarehief' °p tet titelblad "taat

"tadt MmJmi Va'i'. ■ 4 geDe regc'ute[1 vau het gasthuys der staat .Middel burch is voorgevallen t'sedert den 26 Julv 1666"

een met1,een.e latere hand: „Nota. Hierachter staet

register van alle de voornaemste notulen". De bladen zyn