is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76—80. Concept-rekeningen, gedaan door een der gasthuismeesters.

14656—15134.

5 deelen.

76. 1465 Kerstavond — 1466 Kerstavond.

77. 1469.

78. 1494 Maart 19 — 1495 Maart 18.

79. 1499 Maart 6 - 1500 April 10.

80. 1513 Februari 5 — 1514 Februari 17.

81. Rekening, gedaan door Pieter Jans zoon Rctinck (boekhouder), afgehoord door 4 gasthuismeesters. 1526 Mei 1 — 1527 November 19.

1 deel.

82—340. Rekeningen, gedaan door den ontvanger, afgehoord door gecommitteerden uit Wet en Raad en gasthuismeesters. 1558'9 —

1811.

259 deelen. f

N.B. Van c. 1528, toen het gasthuis weder onder het oppertoezicht van de stedelijke regeering kwam, tot 1811 zijn er boven de concept-rekening twee net exemplaren geschreven: één voor het gasthuis en één vermoedelijk voor den rendaut, daar er geeue enkele dezer rekeningen in het gemeente-archief aanwezig is. — Bij het afhooren van deze rekeningen is niet altijd op gelijke wijze gehandeld. Tot 1632 teekenden auditeurs de beide netexemplaren , zoodat er van dien tijd twee origineele rekeningen zijn geweest. Dat was ook het geval van 1692/3 tot 1811 , maar in het daartusschen gelegen tijdperk (1633—1691/2) hebben auditeurs vermoedelijk slechts één exemplaar geteekend en is het andere door een der secretarissen van de stad voor akkoord geteekend, terwijl bij de deponeering der rekeningen er niet op gelet is, welke aan het gasthuis en welke aan den rendant werd toegezonden. Zoo althans is het te verklaren, dat er over bedoeld tijdperk in dit archief afwisselend origineelen en doublen voorkomen, en het feit, dat van de beide exemplaren, die over 1665 hier aanwezig zijn, één origineel en één doublé is, schijnt dit nader te bevestigen. — Van af 1692/8 is een borderel opgemaakt, die zich voor in elk deel bevindt, met uitzondering van de rekeningen over 1694/5, 1710/11, 1713/4 1718/9 tot 1722/3, 1724/5, 1726/7, 1729/30 tot 1732/3 1734/5, 1735/6, 1738/9, 1765, 1797 en 1802. — In het deel, waarin de rekening van 1666, en in alle volgende deelen is ook de rekening van de goederen van Jan Matkns (zie afdeeling IV hierna) en van de Kleine Armschool (zie Aanhangsel I hierna) geschreven.

82. 1558 Mei 1 — 1559 Mei 6.

83. 1559 Mei 6 — 1560 Mei 11.

84. 1560 Mei 11 — 1561 Mei 19.

85. 1561 Mei 19 — 1562 Mei 14.

86. 1562 Mei 14 — 1563 Mei 28.