is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iloinsbe wijzen vau bezittingen van het gesticht geborgen zijn, en eene lijst van de personen op wier namen de tienden en leenlanden verheven staan (c. 1675). — Op den baud staat: Ordonnantyebouck, begonnen November a" 1602 Lra C", en met eene latere hand: „N" 9 oudarchief'.

409. 1707 Januari 13 — 1766 December 81.

N.B. Op een etiquet op den rug staat: „No. 18* oudarchief. Ordon'' boek gasthuis 1707—1766".

410. 1767 Februari 10 — 1792 April 30.

N.B. Dit deel is later als kasboek gebruikt (zie nr. 58). Op den

band staat: „Ordonnantieboek 1767", en op een etiquet op den rug: „No 13b oudarchief. Ordon'. & kasboek gasthuis 1767—1812".

411. Ingekomen en minuten van uitgaande brieven en eenige andere stukken, meest betreffende de geldelijke ontvangsten en uitgaven van het gesticht. 1662—1812.

1 omslag.

N.B. Hierbij enkele verbruikslijsten van consumptie, brandstoffen, enz.

412. Stukken betreffende het onderhoud van het schaliedak van het gasthuis. 1681—1696.

1 omslag.

413. Gedrukte wetten en notificatie van den minister van financiën betreffende belastingen. 1806—1807.

3 boekjes.

III. BEHEER VAN DE GASTHUISGOEDEREN.

A. IN HET ALGEMEEN.

N.B. Zie ook in pakket C nr. 227 (nrs. 6 tot 8 van dezen Inv.).

414 en 415. Grootleggerboek van de landen, huizen, tienden, renten, cijnzen etc., het gasthuis toekomende. 1604—1710.

2 deelen.

N.B. Deze deeleu zijn niet volledig bijgehouden. Het is niet waarschijnlijk, dat er meer deelen van dit register zijn geweest. Men zal later hebben ingezien, dat de zoogenaamde Kleine leggerboeken (nrs. 419 tot 426) tevens als inventaris van de bezittingen van het huis vrijwel konden dienen.

414. 1604—1632.

N.B. Voorin op ongenummerde bladen eene penteekening: zinnebeeld van een gasthuis, en eene dito van de strekking van dit register; voorts eene opdracht van dit deel aan baljuw, burgemeesters, schepenen en raad der stad en eene dito aan alle aankomende gasthuismeesters. In het midden van de eerst genoemde penteekening staat: „Registere van allen den landen, huysingen, renten, chysen, giften, testamenten ende alle anderen actiën,'