is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

owi. rransportDriei van i gemet «uu rucucu i»uua m nuuwiwit

Ovezande, toekomende aan Jacop Hughe Vrancken zoon. 1464.

1 charter (zie Reg. nr. 250).

592. Eigendomsbewijs van 5 gemeten 55 roeden lands in drie stukken te Ellewoutsdijk, afkomstig van Ingel Jans zoon. 1498.

1 charter (zie Reg. nr. 355).

593. Certificaat, waaruit blijkt, dat Jan Willems zoon Vierloos bij testamentaire beschikking aan Fredrick Jans zoon J \ van het huis De Cleyn Cogge (te Middelburg) en 5 gemeten lands te Ovezande heeft geschonken en het gasthuis te Middelburg tot erfgenaam dezer goederen heeft gesteld, indien Fredrick voornoemd kinderloos zal komen te overlijden. 1497.

1 charter (zie Reg. nr. 369).

594. Eigendomsbewijs van 12 gemeten lands te Borselen, bezwaard met een officie op het altaar van het Heilige Kruis (in den Westmonster of Kloosterkerk?) te Middelburg, afkomstig van mr. Willem Benijs en heer Jacop Willems zoon Benijs. 1525.

1 charter (zie Reg. nr. 465).

§36. In Schouwen.

N.B. Zie het testament van Quibina Houtmans in pakket C nr. 6 (nrs. 6 tot 8 van dezen Inv.).

C. HUIZEN.

N.B. In de 17<le eeuw was het bezit van huizen betrekkelijk gering, zoodat de leggerboekeu voor de volgorde der plaatsen en vele straten en buurten, die in de losse stukken genoemd worden, niet als leiddraad kunnen dienen. Daarom is de raugschikking dezer stukken geschied: eerst die betrekkelijk Middelburg in alphabetische orde naar de straten en buurten, daarna die betreffende het platteland in alphabetische orde naar de plaatsen.

§1. In het algemeen.

595 en 596. Register van resolutiën betreffende de verhuring van huizen, pakhuizen, zolders, kelders, etc., het gasthuis toebehoorende. 1640—1812.

2 deelen.

N.B. Zie het aangeteekende bij nrs. 451 tot 453 en in het bijzonder bij nr. 451. — In deze deelen komt ook de verhuring van een pand der Kleine Armschool voor.

595. 1640 Januari.. — 1774 December 19.

N.B. Op het titelblad staat: „Memorybouck van alle de hujsen, pakhuysen, solders ende kelders, den gasthujse deser stadt Middelburch toebehoorende, wanneer ende aen wien deselve van