is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

630. Schepenbrief, waarbij Frans Jans zoon en zijne echtgenoot Clare W itten dochter elkander een huis in de Heerenstraat schenken. 1400.

1 charter (zie Reg. nr. 46).

^ ier transportbrieven van een huis, eene hofstede en de helft van het huis, dat er op staat, eene hofstede en een huis op het Hoghe hof, toekomende aan Pjetek Michiels zoon. 1404—1427.

4 charters (zie Reg. nrs. 51 , 99 , 105 en 106).

632. Stukken betreffende den eigendom van twee naast elkander staande huizen en vrije hofsteden in de St. Janstraat en van i van een huis en hofstede in de Giststraat, afkomstig van Pieter Glais' zoon de bierwerckere. 1505 en 1506.

4 charters (zie Reg. nra. 403, 404 , 405 en 409).

633. Eigendomsbewijs van een huis en hofstede in de St. Janstraat, afkomstig van Magdaleena Claes' dochter. 1544. Met ouderen transportbrief. 1540.

2 charters (zie Heg. nrs. 506 en 522).

N.B. Zie haar testament onder nr. 443.

634. Akte, waarbij Jan Passchiers zoon aan het huis en hofstede De Galeye op de Korenmarkt geëigend wordt. 1588.

1 charter (zie Reg. nr. 499).

635. Vijf transportbrieven en twee schenkingsbrieven van een huis en hofstede in de Kosterstraat, !) toekomende aan Jan Joos' zoon. 1427—1454.

7 charters (zie Reg. nrs. 107, 120, 167 , 191, 205 , 208 en 209).

N.B. Een dezer brieven bevat de overdracht van j van de hofstede aan Dommaes Pieters zoon, den eersten man van Aechte Jacop Lauwereys' zoons dochter, en een houdt tevens kwitantie in van Boudijn Hughe Loys zoon van diens aandeel in de nalatenschap zijns vaders Huoe Loys zoon, die de tweede echtgenoot van de voornoemde Aechte was. Zij huwde voor de derde maal met Jan Joos' zoon, die al zijne na te laten goederen aan het gasthuis schonk (zie nr. 431).

636. Twee transportbrieven van aandeelen in drie verschillende huizen en hofsteden in de Langeviele en buiten de Langeviele poort, toekomende aan Geebart Gacitiers. 1556 en 1558.

2 charters (zie Reg. nrs. 550 en 562).

NB. Zie het testament van Gheerart Goutikrs en Margriete van Tricht onder nr. 810.

637. Transportbrief van het huis met erf De groote Gouden Leest in de Langeviele, toekomende aan Anthoni van Male en zijne echtgenoot Jannekk Cozijns. 1626. Met 2 oudere transportbrieven. 1606 en 1614.

') Uit nrs. 714 en 741 blijkt, dat de Kosterstraat later Vlasmarkt heette.