is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N.B. Deze Jan Joos' zoon schonk al zijne nn te laten goederen aan het gasthuis 'zie nr. 431).

678. Schepenbrief, waarbij Claeis Diericx zoon Sparreman aan den Heiligen Geest van Noord monster, aan dien van Westmonster en aan het gasthuis elk eene kamer en hofstede in de straat achter de Cellebroers en in de Wijngaardstraat schenkt. 1474.

1 charter (zie Reg. nr. 311).

679. Testament van Katherine Jan Hüghen zoons echtgenoot, waarbij deze o. a. aan haar echtgenoot 4 vau een huis in de Zeelstraat vermaakt en daarvan het kapittel van St. Pieters, den Heiligen Geest en de arme huiszitters van Noordmonster tot erfgenamen stelt 1468, met transportbrief van J van dit huis door laatstgenoemden aan Jan Hugen zoon die packere, alias Lange Jan. 1470. Met ouderen transportbrief. 1446.

3 charters (zie Reg. nrs. 180, 266, en 283).

N.B. Blijkbaar is het perceel, in de transportbrieven vermeld, hetzelfde dat in het testament bedoeld wordt, maar vermoedelijk een ander dan dat, onder nr. 680 bedoeld. Jan Hugen zoon huwde later met Nelle Gillis' dochter, die al hare na te laten goederen aan het gasthuis schonk (zie nrs. 40 en 768).

680. Stukken betreffende den eigendom vau £ vau een huis en hofstede in de Zeelstraat, afkomstig van Jank en Lijskijn Jans dochters en Clais Pieters zoon. 1486.

4 charters (zie Reg. nrs. 335, 336, 337 en 338).

N.B. Zie het aangeteckende bij het vorig nummer. De andere helft van dit huis verkreeg het gasthuis vermoedelijk vau Nellk Jan Hugen zoons weduwe, die al hare na te laten goederen aan het gasthuis schouk, met uitzondering van de helft van een huis in de Zeelstraat.

§3. Op het platteland.

N.B. Zie ook nrs. 464, 494, 553 en 585.

681. Transportbrief van een huis te Aagtekerke, toekomende aan Jacop Cornelis' zoon en afkomstig van het gasthuis. 1491.

1 charter (zie Reg. nr. 346).

N.B. Dit huis stond op land van het gasthuis (zie nr. 556), vermoedelijk is het later weder eigendom van het gesticht geworden en deze brief ingetrokken.

682. Eigendomsbewijs van de helft van twee huizen te Arnemuiden, afkomstig van Jan Jans zoon de smit. 1510. Met huurcontract van een dier huizen 1515, en ouderen schenkingsbrief. 1508.

3 charters (zie Reg nrs. 393, 423 en 439).

N.B. Zie ook nr. 46.

683. Transportbrief van een huis in den Hayman, toekomende aan Cornelis Clays' zoon en Clays Dommaes' zoon. 1489.

1 charter (zie Reg. nr. 156).