is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 charter (zie Keg. iir. 475).

N.B. Dit huis is vermoedelijk afkomstig van den boedel van Piktkk Jans zoon cousmaecker (zie ur. 442».

D. TIENDEN.

N.B. Zie de rekeningen en kohieren vau verpachting dezer tienden ouder nrs. 342, 343 en 344. Zie ook ur. 1129 en pakket A nr. 14, (nr. 4 van dezen Inv.) en pakket C nrs. 33, 67 en 199 (nrs. 6 tot 8 van dezen Inv.).

694. Verhef brieven van 15 gemeten 225 roeden tienden in Ooster- en Sir-Jansland. 1645—1791. Met kopie van den verhef brief van 1791 en een afschrift van eeu recepis van bouwmeesters der diakonie van eene procuratie op mr. Leonardus van IJsselsteijn te Zieriksee betreffende de beleening en twee verlijdbrieven dezer tienden. 1798.

6 charters en 2 stukken.

N.B. Eene kopie vau een verhefbrief van 1673 bevindt zich in ur. 10. — Zie ook pakket C nrs. 104 en 226 (nrs. 6 tot 8 van dezen Inv.).

695. Borgtocht, groot 650 Karorusguldens, van Levert Cornelis' zoou c. s. voor jhr. Joris van Steijnëmolen betreffende de pacht van de tienden in Ooster- en Sir-Jansland. 1588.

1 charter.

696. Extracten uit het register der besluiten van de Eerste kamer van het vertegenwoordigend lichaam des Bataafsclie Volks betreffende aangifte van tienden en heerlijke rechten ter voldoening aan art. 25 der Algemeene beginselen van Staatsregeling. 1798.

2 stuks in 1 omslag.

E. RENTEN TEN LASTE VAN DE DOMEINEN,

DER PROVINCIE ZEELAND,

VAN HET EILAND WALCHEREN,

DER STAD MIDDELBURG, NATIONALE SCHULD.

N.B. Zie ook in pakket A nr. 52, (nr. 4 van dezen Inv.^ en in pakket C urs. 18, 57, 92, 93, 117, 133, 138, 149, 150, 162, 167, 185, 204, 211, 217, 230 en 233 nrs. 6 tot 8 van dezen Inv.).

697. Volmacht van Kathelyne tSeroeskf.rcke, weduwe van Symon van den YVerve, aan Jheronimus Sandelin, rentmeester van Zeeland, tot verkoop van eene rente op de Staten vau Zeeland van 15 pond 4 schellingen 5 penningen gr. Vis. 'sjaars. 1540.

1 charter ^zie Reg. nr. 508 .

N.B. Gemerkt: „Cas n". 5 n°. 2", vermeld in nr. 408; „No. 16", zie nr. 414 (fol. CVIII verso ; „N^. 8".

698. Rentebrief, groot 3 pond gr. Vis.'sjaars, losbaar tegen den penning