is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

705. Transportbrief van eene erfelijke rente van 2, grooten 's jaars, die het gasthuis sprekende had op de goederen der erfgenamen van Pieter Claeis Jans zoon, toekomende aan bedoelde erfgenamen. 1491.

1 charter (zie Reg. nr. 348).

706. Schepenbrief, waarbij Katherine Gillis' dochter Heynrick Jans zoon van Lonnen weduwe al hare na te laten goederen aan het gasthuis schenkt voor eene lijfrente van 6 grooten Vis. 's weeks en begravenis voor rekening van het gasthuis. 1508.

1 charter (zie Reg. ur. 398).

707. Schepenbrief, waarbij Anthonis Jans zoon Montfraut al zijne na te laten roerende goederen en acht perceeleu losrenten van 30 schellingen gr., 2 pond gr. en 25 schellingen gr. 's jaars, losbaar tegen den penning 14, en 21 schellingen gr., 12 schellingen 11 grooten, 12 schellingen 10 grooten, 8 schellingen 5 grooten en 20 schellingen gr. 'sjaars, losbaar tegen den penning 16, gevestigd op verschillende personen, voor § aan zijn natuurlijken zoon Heynrick en voor 3 aan het gasthuis schenkt en deze stichting onder zekere omstandigheden ook van de eerstbedoelde jj tot erfgenaam stelt, met last van eene eeuwige wekelijksche mis op het altaar van O. L. V. van de Zeven weeën in den Westmonster. 1509.

1 charter (zie Reg. ur. 417).

N B. Zie ook nrs. 614 en 662.

708. Eigendomsbewijs van eene erfelijke rente van 10 schellingen gr. Vis. 's jaars, losbaar tegen den penning 16, gevestigd op verschillende personen, afkomstig van Floris Jans zoon van de Waerde, priester. 1525.

1 charter (zie Reg. ur. 470).

709. Rentebrief, groot 2 pond gr. Vis. 's jaars, losbaar tegen den penning 16, gevestigd op een huis te Arnemuiden. 1526. Met 1 garant- en 2 transportbrieven, laatstelijk toekomende aan Jan Passchiers zoon cousmaicker. 1538—1541.

4 charters (zie Reg. nrs. 472 , 496 , 498 en 512).

710. Schepenbrief, waarbij Jannekin Pieters dochter, weduwe van Gillet (sic) de nayere 2 pond gr. 's jaars lijfrente op de kerk van St. Pieter en al hare na te laten goederen aan het gasthuis schenkt. 1526.

1 charter (zie Reg. 474).

711 Rentebrief, groot 2 pond gr. Vis. 's jaars, losbaar tegen den penning 16, gevestigd op verschillende personen, toekomende de erfgenamen van wijlen Pieter Jans zoon de cousmaker. 1549.

1 charter (zie Reg. nr. 535).

N.B. Deze Pieter Jans zoon vermaakte zijne goederen aan Philips en

Aüneete Goutiers en bij hun kinderloos overlijden aan het gasthuis, de lasarie en de gemeene armen te Middelburg (zie nr. 442'.