is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

782. Kwitantie ten behoeve van Lijsbet Hughk Jacops zoons weduwe uetrellende de nalatenschap van haar echtgenoot. 1474.

1 charter (zie Reg. iir. 308 .

783' Va" 9°*NEUS Jacops zoon> Primer, be-

retiende de nalatenschap van jonkvrouw Pauweline Pieteh Plantoens dochter. 1474.

1 charter (zie Reg. nr. 310).

784. Kwitantie ten behoeve van Rombout Jans zoon die cleermakere betrellende de nalatenschappen van zijne echtgenoot Aechte Cornelis dochter, Pieteh Rutgheerts zoon die scryvere en Gheyf Pieteks dochter. 1476.

1 charter (zie Reg. nr. 313).

785 en 786. Stukken, afkomstig uit den boedel van Philip Cornelis' zoon. 1478 en 1479.

785. Huwelijksche voorwaarden tusschen Philips Cornelis' zoon en Janne Jans dochter. 1478.

1 charter (zie Reg. nr. 320).

786. Akte betreffende de vernietiging door het aftrekken der zegels van een schepenbrief, toekomende Philip Cornelis' zoon. 1479.

1 charter (zie Reg. nrs. 323 en 324;.

787. Vonnis van provisor en deken van Walcheren, houdende opheffing an arrest, gelegd op de nagelaten goederen van Cornelius HeyvRicus zoon, priester. 1500.

1 charter (zie Reg. nr. 381).

788. Rentebrief groot e pond gr. Vis. 'sjaars, gevestigd op het O. L. V. Klooster te Middelburg ten lijve van Matkin Wouters dochter. 1502.

1 charter (zie Reg. nr. 387;.

N.B. Matkin Wouters dochter vermaakte hare na te laten goederen aan het gasthu.s z,e nr. 136 , deze brief heeft dns voor het gesticht geene waarde gehad.

780. Beëedigde verklaring van Symon Mathias' zoon, gezegd Orangen, dat hij uit een wettig huwelijk geboren is. 1505.

790.

1 charter (zie Reg. nr. 402).

°P Tn0el\ VaQ, parrtijen van 3 schepenen van Middelburg in de geschillen tusschen Corvkits liv

Pflno, rT 0 ' «avura zuuus weuuwe

7,id! Cornelis Symokns zoon en Adriaen Jans zoon anderzijds over de nalatenschap van Cornelis Jan Jacops zoon. 1522.

1 charter (zie Reg. nr. 455).

791—799. Stukken afkomstig uit den boedel van Pieter Jans zoon cousmaecker. 1524—1542.