is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den of aanspraken op gelden en goederen tussclien Geekart Gauters en zijne zuster Maycken Gautieks.

1556.

1 charter (zie Keg. nr. 551).

810. Testament van Gheeraert Goutiers mandemakere en zijne echtgenoot Margriete van Tkicht. 1557.

1 charter (zie Reg. nr. 557).

811 en 812. Stukken, afkomstig uit den boedel van Cornelis Jacops zoon. 1556 en 1557.

811. Testament van Adbiaen Bouwens zoon scipmau. 1556.

1 charter (zie Reg. nr. 552).

812. Kwitantie ten behoeve van Cornelis Jacops zoon betreffende de nalatenschap van A dkiaen Laetdrayen.

1557.

1 charter (zie Reg. nr. 555).

813. Akkoord tusschen Bastiaen en Gooris Gorissen, gebroeders, eener- en Mayken Cornelis' dochter anderzijds betreffende de door Pieter Goorissen, wijlen echtgenoot van Mayken voornoemd, nagelaten goederen. 1576.

1 stuk in 1 omslag.

N.B. Op hetzelfde stuk is eene kwitantie gesteld betrefl'eude de ontvangst van een rentebrief, in het akkoord geroerd, door Bastiaen Gorissen van zijn schoonzuster Mayken voornoemd.

814. Attestatie ten behoeve van John Blauborn betreffende den eigendom van een Grand villis bootje, waarmede 3 Engelschen te Vlissingen waren aaugekomen, nadat Fransche zeeroovers hun schip genomen en hun schipper doodgeschoten hadden. 1579.

1 charter.

815. Testament van Pieter Lammense en zijne echtgenoot Mayken Gillis Weyns dochter. 1580.

1 charter.

810—819. Stukken, afkomstig uit den boedel van Jan Jacobs zoon Horkenaij. 1581—1598.

816. Repu van Jan Bollaert betreffende de bewaring van een transportbrief van land, 1580 Mei 2 door Jan Jacobs zoon Horkenay gekocht van de weduwe van Jan Patris. 1581.

1 stuk in 1 omslag.

817. Transportbrief van een getuigd en gewapend Assauer schip, toekomende aan Jan Jacobssen Horkena. 1581.

1 charter.