is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. VERZAMELINGEN VAN STUKKEN, AFKOMSTIG VAN PERSONEN, OVERLEDEN IN HET GASTHUIS OF DAARIN VERMOEDELIJK OVERLEDEN, EN MEEST BETREKKING HEBBENDE OP BUITENSLANDS GELEGEN GOEDEREN.

n.b. In tegenstelling van de wjjze van bewaring der massa eigendomsbewijzen , testamenten en diergelijke stukken, die ongeacht hun oorsprong eene groepeering naar de landen, huizen, renten, etc. hebben gehad, zijn in het archief stukken aangetroffen, die blijkbaar nooit zijn ingedeeld, of in eeuigen ouden inventaris beschreven, maar verzameld zijn gebleven zooals zij in het archief gekomen zijn, in twee gevallen met brieven, processtukken, euz. vermeerderd. Zij zijn afkomstig vau vreemdelingen, wier goederen buitenslands gelegen niet of althans niet geheel naar den bestaanden regel aan het gasthuis zijn vererfd. Het blijkt niet, dat het gasthuis ooit eigeuaar van zulke goederen is geworden (zie echter nr. 890). Op grond hiervan zijn ook alle audere verspreide stukken, betrekking hebbende op buitenslands gelegen goederen, bij deze verzamelingen onder éëne afdeeling beschreven.

827. Twee transportbrieven van 115 roeden lands te Oost-Uuinkerke, laatstelijk toekomende aan ver Griele, weduwe van Casijn Botermans. 1398 en 1428.

2 charters (zie Reg. nrs. 30 en 110).

828—830. Stukken, vermoedelijk nagelaten door Johan van Pirne uit Aken. 1418—1441.

828. Transportbrief van een huis te Aken, toekomende aan Coyne junge Jan. 1418.

1 charter (zie Reg. nr. 77).

829. Kwijtschelding van eene rente van 7.j mark 'sjaars, gevestigd op het huis van Johan van Pirne te Aken. 1432.

1 charter (zie Reg. nr. 119).

830. Transportbrief van eene rente van 4 mark 'sjaars, gevestigd op een huis te Aken, toekomende aan de kinderen van Mareye van Pijrne, Johan en Olois. 1441.

1 charter (zie Keg. nr. 166).

831—854. Stukken, vermoedelijk nagelaten door Guilleaum Coppin uit Hondschote (Vlaanderen). 1422—1581.

831. Stukken betrell'eude twee renten: van 8 pond en 8 pond 2 schellingen Par. 'sjaars, gevestigd op 9 gemeten 43 roeden lands in Hondschote, toekomende aan Joris Cuppin tot een bedrag van 5 pond 5 schellingen Par. 'sjaars. 1422—1511.

5 charters (zie Reg. nrs. 91, 92, 302, 386 en 424'.