Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

858. Procuratie van Guilliamf. Coppen en zijne echtgenoot Cathelyne Jookis Coppen dochter op Jooris Coppen tot overdracht van 17 gemeten lands in K'illeem. 1579.

1 charter.

N B' ^°r„rndteZe Sroeuratie is, een brief van het te verkoopeu laud getranshgeerd geweest, die nu niet meer voorhanden is.

8o4. Genealogische aanteekeningen van Güillelmus Coppen betreffende zijne voorzaten. 1581.

1 stuk in 1 omslag.

855. Afschrift van eene schuldbekentenis eener jaarlijksche rente van 12

ÏÏÏ Jn v T van Jan die Delve ten behoeve

van de O. V. kerk te Biervliet. 1437.

1 stuk in 1 omslag (zie Reg. nr. 138).

856. Kntebmf poot 3 pond Pa,. VI. '» j..„, geratigd op 3 geiten 50 roeden lands in K.lkem ten behoeve v.o Wu.lem ZtuLOoro en zijne echtgenoot Willemine. 1438.

1 charter (zie Reg. nr. 147).

857. Uitspraak van scheidslieden in een geschil tusschen Willem Jans zoon de inaetsenare en M.chiel Danckaert Michiels zoon over den verkoop van 3 huizen te Damme. 1449.

1 charter (zie Reg. nr. 193).

858. Geleibrief van Nicolaüs Hont, vicecureit der St. Petrus kerk te

Axel aan Aghelaüdus de Moro voor den prior van het Karthuizer klooster bij Parijs. 1454.

1 charter (zie Keg. nr. 207).

859. Kwitantie betreffende de betaling van 20 schellingen gr als 2lle" termijn der koopsom van eene hofstede te Axel, ten behoeve van Jan van den Caute. (14)55.

1 stuk (zie Reg. nr. 216).

860. Kwitantie ten behoeve van Reynier de Dekex (te Bru^e?) betreffende de nalatenschap van zijne echtgenoot Anthonine.0 1457.

1 charter (zie Reg. nr. 222).

861. Akte van verkoop eener erfelijke rente van 7 schellingen gr. 's jaars in Bochaute aan het klooster in Emans te Biervliet. 1466.

1 charter (zie Reg. nr. 262).

862. Lastgeving tot dagvaarding voor den Raad van Vlaanderen van den tollenaar te Axel. 1476.

1 charter (zie Reg. nr. 316).

863. Generale procuratie van prior en het convent van de O V kauel anderen6 i{®dinghen °P broeder Loky DE Hane, priester', en 5

1 charter (zie Reg. nr. 318).

Sluiten