is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 stuk in 1 omslag.

N.B. Dit stuk is zeer geschonden en voor een groot gedeelte onleesbaar.

888. Particuliere brief van Philips Avdries, geschreven te Gent aan de «schoolvrauwe " te Antwerpen. 1588.

1 stuk in 1 omslag.

889. Certificaat van bekendheid (geboorte, gedrag etc.), afgegeven door burgemeesters, schepenen en raad te Antwerpen aan Hans de la Flie. 1586.

1 charter.

890. Stukken betreffende een proces, gevoerd door gasthuismeesters voor den Grooten raad te Mechelen over de aflossing eener obligatie , door Jan Pi eters afgegeven ten profijte van Pieter Davidts, dié 1673 Mei 22 in het gasthuis overleed, waardoor diens goederen aan dat gesticht vervielen. 1682—1689.

1 pak.

X.B. Zie ook pakket C (nra. 6 tot 8 van dezen Inv.) nr. 89.

IV. STUKKEN BETREKKING H EBBEN DE OP DE NALATENSCHAP VAN JAN MATENS.

N.B. Bij testamentaire beschikking van 1605 Januari 11 institueerde Jan Matens ide oude) in al zijne na te laten goederen zijn zoon Jan, daar moeder van was geweest Cornema van de Criiïse onder bepaling, dat zoo die zoon kinderloos mocht komen té overlijden, de goederen bezeten zouden worden door zijne tegenwoordige echtgenoot Adriana van der Goes en na haar dood door het gasthuis te Middelburg, met verdere conditie, dat de goederen geheel noch gedeeltelijk verkocht of veraliëneer'd mochten worden en dat er alle jaren particuliere rekening van gedaan zou worden aau burgemeesters in tegenwoordigheid van gasthuismeesters (zie nr. 891). Testainenteur overleed 1605 November 27 izie nr. 892), Adriana van der Goks in 1609 en Jan Matens (de jonge) 1612 Oetober 11 te Brussel zonder kinderen achter te laten. Laatstgenoemde had bij beschikking van 1612 September 14 zijne vaderlijke goederen, in strijd met de bepalingen van diens laatsten wil, voor de helft aan jonkvrouw Cathabina Matens, weduwe van mr. Jan de Smet, en voor de wederhelft aan Jan en Sibastiaan Matens, kinderen van Hubrecht Matens, vermaakt, onder «dei commissair verband. Tusschen deze erfgenamen en het gasthuis ontstond nu een proces, dat eindigde met eene sententie van burgemeesters en schepcueu van Middelburg d.d. 1613 Juni 11 ,zie nr. 893., waarbij eerstbedoeldeu gecondemneerd werden aan het gasthuis over te leveren staat en inventaris vau alle goederen van Jan Matens (den oude) (zie nr. 894) en deze goederen aan het gasthuis te laten volgen, behoudens de legitieme portie van Jan Matens (den jonge) in zijns vaders goed. Het gasthuis was dus gerechtigd tot j{, de erven van Jan Matens (den jonge) tot Bij de verdeeling der goederen in 1613 September 12 vielen het gasthuis kavels B en C ten deel izie nr. 895). Zie verder de Inleiding (blz. 36 vlg.).

') Niet Maodat.ena van Hoogelandk, zooals in '/.elandia ltluslrata I (blz. 254) minder juist vermeld wordt, (zie hel testament van Jan Matens, n". 891V