is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

891. Notariëel afschrift van 1611 van het testament van Jan Matens (den oude) d.d. 1605 Januari 11.

1 stuk in 1 omslag.

N.B. Gemerkt: „E".

892. Inventaris van de goederen, nagelaten door Jan Matens (den oude), overgebracht ter weeskamer door jonkvrouw Adriana van der Goes en de voogden van Johannes Matens (den jonge). 1606.

1 deel.

N.B. Op den baud staat: „Staet ende inventaris van de goedeneu van dheer Jan Matexs doude, za., teu tyde van sin oeverliden, oevergebraeht ter weescaeiner deser stadt tot behoft van syne weese op den 12 Meye 1606".

893. Stukken betreffende het proces tusschen de erfgenamen van Jan Matens (den jonge) en gasthuismeesters. 1613.

894. Inventaris van de goederen, nagelaten door Jan Matens (den oude), overgebracht door jonkvrouw Catharina Matens en medeërfgenamen aan gasthuismeesters. 1613.

1 deel.

N.B. Op den band staat: „Staet ende inventaris van alle de ghoederen van dheer Jan Matens doude, zar, oevergebraeht aen de ghast hu ismeesters deser stadt op den X'*n September XVI'! ende Xlile".

895. Inventaris van de twee derde parten, het gasthuis ten deel gevallen bij de kaveling der nagelaten goederen van Jan Matens (den oude) tusschen jonkvrouw Catharina Matens en hare medeërfgenameu in 1613 September 12.

1 deel.

N.B. Op den band staat: „Caevelsellen mette letter B ende C, te loette ghevallen tot behouft vant ghasthuis oever de twee derde paerten in de goederen van dheer Jan Matens doude, zar, op den Xllen September XVIcXIII«j".

896. Octrooi van de aartshertogin van Oostenrijk voor de erfgenamen van Jan Matens (den jonge) om de landen, renten, cijnzen, erfpachten, of tienden, hun aangekomen krachtens het testament van 1612 September 14, te mogen verkoopen of verruilen, mits de daarvan komende goederen en penningen onderworpen zullen zijn aan het fideï commissair verband. Met bijbehoorende stukken. 1614.

1 pak.

897. Simpele kopieën van de stukken vermeld onder nrs. 891, 893 en 896. Met kwitantie van schrijfloon dezer kopieën. 1805.

1 pak.

898—1099. Jaarlijksche rekeningen van de goederen, afkomstig van Jan Matens. 1613- 1811.

1'J deeleu eu 153 rekeningen in bandeu van gasthuisrekeningeu. N.B. 'Lie het aangeteekende bij de gasthuisrekeningeu op blz. 50.