is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Noordmonster, Nieuwerkerk en Baarsdorp, toekomende aan Mahcits de la Palma. 1634. Met verhef brieven van tweemaal 8 eremeten 250 roeden tienden. 1670—1708.

6 charters.

N.B. Hierbij eeu extract uit de Statenuotnlen d.d. 1670 September 11 De burgemeester M. de ia Palma heeft blykbaar de 8 gemeten 2.>0 roeden tienden gekocht voor het gasthuis, daar de kooppenningen in de gasthuisrekeniug over 1684 in uitgaaf zijn gesteld en deze tienden sedert dien tijd onder de eigendommen van het gasthuis voorkomen. De andere partij van gelijke grootte verwierf het gasthuis bij mangelinge uit den boedel van Matens Beide partijen vervielen bij faute van verhef in 1710 aan de grafelijkheid, maar werden in 1718 weder teruggekocht (zie nr. 1124). Zie ook de Inleiding blz. 36. — Gemerkt: „Lra M" vermeld in nr. 415 (fol. XC11I1 verso): „Nu. 5".

1124. Koopbrief en verhef brief van tweemaal 8 gemeten 250 roeden tienden in Xoordmonster, Nieuwerkerk en Baarsdorp 1718 en 1781. r

2 charters.

N.B. Zie het aangeteekeudc bij nr. 1123.

1125. Verhef brieven van 2 gemeten tienden te Kleverskerke. 1694— 1781.

3 charters.

N.B. Zie de Inleiding blz. 36.

1126. ('ïjnsbrief, groot 2 koppel kapoenen 'sjaars, spruitende uit de koopsom van 2J roeden erfgrond onder Oud-Vlissingen door Davit Jeremias van Jan Matens. 1592.

1 charter.

N.B. Gemerkt: „Lra B", vermeld in nr. 415 (fol. XCII verso); N>'. 17".

1127. Schuldbrieven en andere papieren uit den boedel van Jan Matens. Laatste helft der 16de en begin der 17de eeuw.

1 pak (zie Reg. nrs. 595, 598 en 625).

X.B. Kenige van deze schuldbrieven staan beschreven in de lijst van kwade schulden „waervan geene hoepe is om iets van te recouvereeren", zie nr. 414 (fol. CLXXXVII).

1128. Extract uit het register van aanschattingen der stad Middelburg, houdende last van betaling van onderscheidene geldsommen aan Jan Matens uit de geabandonneerde goederen van Jan Simonsskn Gallissiën. 1604.

1 stuk in 1 omslag.

X.B. Gemerkt „No. 7".

1129. Lijsten van leenlanden en tienden. 1781.

2 stuks in 1 omslag.

N.B. Op deze lijsten worden ook de tienden in Ooster- en Sir-Jausland genoemd, die niet tot de goederen van Matens, maar tot de algemeene goederen van het gasthuis behooren (zie nrs. 694 695 en 696).

1130. Lijst van bescheiden in de doos van Jan Matens. (c. 1625).

1 stuk in 1 omslag.