is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGSELS.

I. STUKKEN BETREFFENDE DE KLEINE ARMSCHOOL. ■)

N.B. Bij testamentaire beschikking van 1561 Mei 1 legateerden Jacob Heïndricx zoon van Grijpskerke en zijne echtgenoot Jannekr Heïndricx dochter 200 pond Vis. en 2000 Carolusguldens tot stichting van eene school voor schamele kinderen van de drie parochiën der stad, afgescheiden van de armenschool (Groote arm- of weesschool (zie de Inleiding van het archief van het Armweeshuis)). De erflaters hebben zich blijkbaar van te voren vergewist, dat hunne schenking zou worden aanvaard en gasthuismeesters en gecommitteerden der gemeene armen bereid waren de beoogde stichting tot stand te brengen en dienaangaande verplichtingen op zich te nemen (zie nr. 1182), 1564 October 19 kreeg de zaak een officieel cachet; toen werd nl. met toestemming van burgemeesters en schepenen der stad door gasthuismeesters en gecommitteerden der armen van de drie parochiën eene akte voor schepenen gepasseerd, waarbij deze de schenking erkenden, de belegging in fondsen er van vaststelden, en zich voor henzelven en opvolgende besturen aansprakelijk stelden voor de uit het stichten van de bedoelde school voortvloeiende tinanciëele gevolgen (zie den fundatiebrief onder nr. 1132). Het geheele stuk, dat den vorm heeft van een verdrag, schijnt in hoofdzaak een terugslag te zijn van de desbetreffende bepaliugen van het testament.

Inmiddels was de school Juli 22 te voren reeds geopend in het huis van Symon Sïmons zoon Cost in de Noordstraat (zie de rekening in nr. 88). Het moet geweest zijn ter plaatse waar nu de kazerne staat, want 1568 Juni 2 autoriseerden Wet en Raad het gemengd bestuur om eene zekere groote schuur in den „Scotschen houck" te koopen „cora mende aen de schoole geïnstituert by Jacob Heïndricx (zoon) van Grij(p)skerkic, ende daermede te augmenteren de voorscreven schole *). Niet lang echter is de school daar gebleven. 1569 Maart 8 droeg Eeuwoutken , weduwe van Lambrecht Lambrechts zoon backer aan de gecommitteerden der Armenschool en ten behoeve van die school twee huizen met erven in de St. Janstraat over (zie nr. 1850). Zn zal dus spoedig naar de lokalen van de aangekochte huizen zijn overgebracht, waar zij, voor zooveel betreft het tijdperk, waar-

) Zie Van Boxhorn. Chronyck van Zeelandt dl. I (blz. 175) (16441. — Smallkgange Nieuwe Cronyk van Zeeland (blz. 448) (1696). - '8 Gravezande Vredegroet (blz. 39) (1785). _ Xehalenma. Jaarboekje voor Zeeuwsche Geschiedenis en Letteren 1849 (blz. 113 vlg.). • W. J. Zif. Het Armweeshuis (blz. 4). — Zelandia illustrata I (blz. 339).

Register ten Kade nr. 2 fol. 52 verso.