is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

datiebrief „wesende van daten den XXIIII<-n Juny XVC vierentzestich . Meci' dan van de diakonie is van het archief van het gasthuis benaard gebleven en daarmede tevens van deze school uit het tijdvak 1605—1811, toen, gelijk gezegd, de gasthuisontvanger de administratie voerde. Van 1605 tot 1665 bevinden zich de rekeningen in afzonderlijke deelen , na dien tijd zijn zij met de rekening van het gasthuis en die betreffende de goederen van Jan Matens in een band vereenigd. De acquitten, tot deze rekeningen beboerende, zijn bij die van het gasthuis geliasseerd. Overigens heb ik de losse stukken zooveel mogelijk van het gasthuisarchief gescheiden omdat er in werkelijkheid niet het minste verband tusschen belden bestaat. Maar dit «as slechts met de weinige hierachter beschreven papieren mogelijk. Vele moesten in de pakketten losse stukken van het gasthuis blijven berusten (zie pakket A ars. 16, 48 en 49 (nr. 4 van dezen luv.) en pakket

lfiuDr9V». ón- 0 0 04"'„o64''' 64°' 98' 105 • 131 ■ 184. 148, 169, 200, 20o, 223, 224 en 241 (nrs. 6 tot 8 van dezen Inv.),

en evenmin konden de aanteekeningen, die betreffende deze

school in schier alle deeleu van het archief van het gasthuis

voorkomen, daarvan gescheiden worden.

i uBij jdt' reoreaI'isatk' gestichten in 1812 bleef de school behouden en voorloopig in de oude lokalen in de St. Janstraat gevestigd .zie de notulen van de Commissie der Hospices van September 12 en 26).

1132. Fundatiebrief van de Armschool. 1564. Met afschrift van (c. 1770).

1 charter (zie Reg. nr. 587; en 1 stuk in 1 omslag.

1133. Memorie omtrent de fundatie der school, (c. 1600) (kopie).

1 stuk in 1 omslag.

N.B. Het blijkt niet door wien deze memorie gesteld is.

1134. Beschikking van Wet en Raad op een rekwest van gasthuismees-

ineesters om outlast te worden »van het achterstel ende verloopen"

van de Armschool, en het onderhoud der simpelen. 1606 Februari 4.

1 stuk in 1 omslag.

N.B. Van dit origineel bevindt zieh een afschrift onder nr. 16 in pakket A (nr. 4 van dezen Inv.).

1135. Notitie van het getal schoolgaande kinderen en van het jaarlijksch inkomen van den schoolmeester (c. 1780).

2 stukken in 1 omslag.

1136 1349. Jaarlijksche rekeningen. 1605 1811.

61 deelen en 153 rekeningen in banden bij de gasthuisrekenmgen.

N.B. Zie het aangetcekende onder het hoofd van deze afdeeling en bij de gasthuisrekeu.ngen (blz. 48, De rekeningen over 1564/5 en I060/6 die hiervoren onder nrs. 88 en 89 zijn aangeduid zijn onvolledige kopieën, door den ontvanger van het gasthuis opgemaakt ter berekening van het aandeel van dit gesticht in de baten en lasten der school. De geldsommen van de officiëele rekening zijii daarin slechts voor de helft uitgetrokken waardoor men een resultaat moest krijgen, dat gelijk was aan de helft van dat der otficieele rekening. Spoedig waarschijnlijk eft men dit omslachtig werk nagelaten en eenvoudig volstaan met in de gasthuisrekening te boeken de helft van het eindcijfer der origineele rekening. — Van de rekeningen over 1692/3 en volgende jaren is meest een losse borderel aanwezig, die zich voor in elk deel van de gasthuisrekeningen bevindt, meestal op