is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1370. Inventarissen, verkoopconditiën en andere stukken betreffende den boedel van Jan dk Pauw. 1642—1644.

1 pak.

1371. Kwitantiën van door voogden van de kinderen van Jan de Pauw gedane betalingen. 1642—1645.

1 pak.

1372. «Inventaris van alie de documenten, berustende in de groote blecken doose. 1678

1 stuk in 1 omslag.

N.B. Op dit stuk ziju vermeld de bescheiden, thans beschreven onder de nrs. 1355, 1358, 1388, 1438, 1439 en 1440, verder: „alle de rekeningen bv my gedaen wegens de administratie van diversche persoonen ende sterf huysen", waarmede bedoeld zullen zijn de nrs. 1441, 1442, 1443 en 1454, die z\jn althans in de doos aangetroffen. De stukken welke thans onder nr. 1452 beschreven zijn, zijn later met de hand van L. I dkmans op deu inventaris bijgeschreven. — Aangezieu de „blecken doose" versleten is, is zij buiten gebruik gesteld.

b. Ambtelijke stukken.

$ 1. Stukken betreffende of afkomstig van de griffie van registratie en thesaurie.

1373. Inventaris der charters, toebehoorende aan de stad Middelburg.

(Afschrift van c. 1650).

1 deel.

N.B. Bij de omschrijving dezer charters staat het folio vermeld, waarop zij in het oude guldenboek staan afgeschreven. Van achteren afschrift vau de specificatie der stadsambachten, bijlage tot de remonstrantie vau den magistraat d.d. 1581 December 8, ingediend bij den prins van Oranje, en verklaring vau de uatuur der leenen door den rentmeester-generaal Pieter Jans zoon van der Hooge en 3 stukken betreffende waterbaljuwage. — Dit en de 4 volgende nummers waren in één pak, gemerkt: „N°. 40".

1374. «Inventaris van de chartres van privilegen, octroyen, concessiën, contracten, accoorden, sententiën van houden vau justitie ende aende(re) munimenten, gegeven by kaisers, coniugen, priuceu, graven en gravinnen van Zeelaudt, de stadt Middel burch vergunt ende gegeven 't sedert den tijdt van eenige houderde jaeren, alle liggende in de groote casse staeude op de thresaurie". (Afschrift van (c. 1650)).

1 deel.

N.B. Van achteren eene inhoudsopgave. — De beschreven bladen zijn genummerd 1 tot 27.

1375. «Inventaris vau alle de documenten concerneerende stadts heerlickheden, obligatiën ende andere noodige bescheeden, bevonden in het stadts binnencomptoir op de camer van de heeren thresauriers Anno 1660". (Afschrift).