is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

crediten my Laurens Udemans competeerende soo wegens myne notarie als anders uyt mijn memoriaelboeck mits(gaders) andere particuliere rekeninghen hierinne overgedragen, begonnen prima January anno XVJC negenenvijftich".

1439. 1665—1678.

N.B. De bladen zijn genummerd 1 tot 129. Gemerkt: „B". Op den band staat: „Schultboeck credit en debit van myne middelen, begonnen metten jaere anno 1665 eude geëindicht January ao. 1678".

1440. Memoriaal-rekeningen en kwitantiën betreffende de administratie, die L. Udemans heeft gehouden van de compagnie infanterie van Maurits van Nassaü, Alexander Colins en Godefrooi van der Schuer. 1670—1674.

1 pak.

N.B. Van buiten staat: „Rekeningen en documenten wegens de administratiën soo van den heere Rijngraeïf, dheer van der Leci , viscompt d'Harre , commandeur van de Schuer ende andere (miletaire?) affaires".

1441. Rekening tusschen Gillis Schaele en Abraham Bisschop en Pieter Alteras. 1654. Kopie-rekening betreffende het sterfhuis van Mayken Jacobs, echtgenoot van Gillis Schaele, kopierekening van de erfenis der twee weezen van Roelant Willemsen, en kopie-rekening van de erfenis der vijf weezen van Vincent Laurens.. 1655—1663.

I pak.

N.B. In het sterfhuis van Mayken Jacobs waren behalve Gillis Schaele de bovenbedoelde weezen betrokkeu, van welk sterfhuis L. Udemans ontvanger was. Van buiten op de eerstgenoemde rekening staat: „Rekeninge van Sa. Alteras ende Biscop , raeckende Gillis Schaeles tsterffhuvs".

1442. Rekeningen van de administratie door L. Udemans gehouden van de goederen en middelen der weezen van Jacob de Haese. Met bijlagen. 1665 en 1666.

1 pak.

1443. Huwelijksch contract, testament en andere boedelpapieren van Abraham Nachtegael en Adriana van der Stel, alsmede kopie-rekening en andere bescheiden betreffende de goederen van den minderjarigen Adriaen Nachtegael. 1632—1675.

1 pak.

1444. Schuldboek van Boudewijn en Davidt van der Vecht. 1656— 1661.

1 deel.

N.B. Van buiten staat: „Schultboeck van de schulden, die monsieurs van der Vechts aen Laurens Udemans overgegeven hebben omme voor hunlieden te ontfangen anno 1656". — Dit deel en de stukken onder de drie volgende nummers vermeld waren in één pak, gemerkt: „Nu. 29".

1445. Rekeningen van de administratie door L. Udemans gehouden