is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jacobus Bert. 1672 tot 1674. — Op den band staat: „Sehultboeck van alle de schulden, die Laurens Udemans ontfangen moet voor juffrouwe de wede van capt'n Willem Frantsen Bert zal', midtsgaders den credit ende debit wegens denselven ontfanck, begonnen January anno 1659".

1454. Rekeningen van de administratie door L. Udemans gehouden van de goederen van Johanna Adriaense, weduwe van Willem Frantsen Beet. 1660—1679.

1 pak.

1455. Kopieën van inventaris en rekening tevens scheiding en deeling met bijbehoorende stukken van de door Cornelis Couwenbukch nagelaten goederen. 1678.

1 pak.

N.B. Gemerkt: „N". 17".

1456. Memoriaal van de administratie door L. Udemans gehouden van het sterfhuis van Cornelis Couwenburch. 1677 en 1678.

1 deel.

N.B. Gemerkt: „N«. 15".

1457. Bijlagen tot de bovenvermelde administratie. 1677 en 1678.

1 lias.

N.B. Gemerkt: „No. 16".

1458. Kopieën van inventaris en rekeningen met bijbehoorende stukken van den boedel van Jacob Felle, in leven kassier van de wisselbank, en van de goederen der daarin erfachtige kinderen. 1681—1690.

1 pak.

N.B. Gemerkt: „No. 20". — L Udemans was executeur in dezen boedel.

1459. Rekeningen met bijbehoorende stukken van de door Johanna van de Welle, weduwe van mr. Willem Brouwer, nagelaten goederen. 1659—1683.

1 pak.

N.B. Gemerkt: nN«'. 28". — Van buiten staat : „Hierinne is gepact den staetbouck ende copie rekeninghe van de naergelaetene goederen van wijlen juffrouwe Johanna van de Welle, gewesen wedc van d'heere ontfanger-generael mr. Willem Brouwer zalr. Item eenige andere rekeninghen, die daeruyt sijn geresulteert ende die de respective erfgenaemen derselver raecken ; oock speciaelijck eenige rekeninghen juffrouwe Johanna Cornelia Verbruoge concernérende ende die toebehooren, waervan aen deselve is verleent copia. Hier tot memorie. 1683 Ts3".

1460. Rekeningen van de administratie door L. I. dkmans gehouden van de goederen en middelen van Johanna Cornelia \erbrugge 1682 en 1683.

1 pak.

N.B. Gemerkt: „N". 21".

1461. Kopieën van inventaris en rekeningen van de door Cornelis Beyts nagelaten goederen. 1663 en 1664.