is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De grens in leeftijd voor de opneming in dit gesticht, evenals de ouderdom, waarop de kinderen er uit ontslagen werden, zijn twee punten, die in den loop van tijd vooral aan veranderingen onderhevig zijn geweest. Met den ouderdom van opneming schijnt men het in de 18 '° eeuw zoo nauw niet genomen te hebben. 1799 April 24 bepaalde de Gemeenteraad echter, dat geene weezen van 20 jaar en ouder mochten aangenomen worden. Tot hunne meerderjarigheid, dat is tot hun 25*'e jaar, werden zij over het algemeen in het huis gehouden, in 1807 werd de leeftijd van ontslag op 20 jaren gesteld.

Wat de godsdienstige gezindheid betreft, kinderen van verschillende religie werden in dit huis aangenomen. In 1742 kregen de Lutherschen echter een eigen weeshuis ]) en vermoedelijk zijn ook weezen van andere kerkgenootschappen in de 18de eeuw niet meer aan dit huis opgedragen, maar naast de Gereformeerde zijn de uit Catholieke ouders geboren kinderen tot op heden in het Armweeshuis gehuisvest geworden. Het blijkt intusschen, dat er bij de opvoeding der kinderen met die verschillende gezindten geene rekening werd gehouden. In 1796 Mei meende de Catholieke geestelijkheid van het toen «geamplecteerde systhema" te mogen verwachten, dat die godsdienst nu vrij op alle plaatsen zou mogen uitgeoefend worden. Zij verzocht den Provisioneelen representanten van de burgerij admissie om de Roomsche kinderen in het weeshuis te mogen onderwijzen en hun bij ziekte de laatste kerkgerechten toe te dienen. Het verzoek werd in 1797 Juni herhaald, tegen de inwilliging waarvan het bestuur van het weeshuis het bezwaar had, dat de locale toestand van het huis geen tweeërlei uitoefening van godsdienst toeliet.

Van sommige andere details doet het gemis van een volledig reglement zich zeer gevoelen. Dit is o. a. het geval in zake het reeht van de Armen op de nalatenschap van hen, die eenige verzorging of onderstand van het Armbestuur genoten hadden, dus ook op de nagelaten goederen van personen, die vroeger in het weeshuis waren opgevoed. De zaak schijnt belangrijk genoeg om er hier eenige oogenblikken bij stil te staan en zulks te meer, omdat de sterfhuis- en weezen rekening-courantboeken zoo incompleet zijn en gebrekkig aangehouden, dat het niet gemakkelijk is om bij gemis van een voorschrift uit die registers deze aangelegenheid in haar geheelen omvang te leeren kennen. Vooraf wordt herinnerd, dat het Burgerweeshuis eerst in 1719 is gesticht en dat dit huis niet

') In 1812 Februari 1 werd dit huis weder gesloten en de kinderen, 15 in getal, naar het Armweeshuis overgebracht (zie de notulen). Sedert dien worden de Luthersche weezen in laatstgenoemd huis gealimenteerd.