is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1469 en 1470. Notulen van president en regenten. 1771 1784. (Net.

exemp.j.

2 deelen.

N.B. De vergaderingen werden door regenten en regentessen wekelijks beurt om beurt gehouden. In bijzondere gevallen werd buitengewoon vergaderd. Vau de vergaderingen van het damesbestuur ziju geen notulen in het archief aangetroffen. De notulen van gecombineerde vergaderingen met dames-regentessen zijn in tijdsorde tusschen de andere notulen ingeschreven. — In de notulen van de eerste vergadering van elk jaar eene numerieke opgave van de verpleegden en eene nominatieve lijst van de kinderen, die verzochten om in Mei d. a. v. ontslagen te worden, met vermelding van den datum van geboorte of ouderdom; aanvangende met 1/78 komt die lijst reeds in eene der laatste zittingen van het aan het ontslag voorafgaande jaar voor. Ingekomen resolutiën van Wet en Raad, brieven, eitract-testamenten, enz., alsmede minuten van verzonden rekesten, brieven etc. zijn in deze notulen geïnsereerd. Voorin de nameu van president en regenten.

1469. 1771 Mei 22—1777 Mei 28.

N.B. Gecombineerde vergaderingen komen voor: 1771 Juli ]0 en Augustus 19 met regenten van het Burgerweeshuis; 1771 Augustus 13 met gecommitteerden van de diakonie; 1771 Juli 19 en October 8 met regenten van het Burgerweeshuis »n gecommitteerden van de diakonie; en 1773 April 6 met Commissarisscu uit de Wet. — De bladzijden ziju genummerd 1 tot 356. Op een etiquet op den rug staat: „Armweeshuis notulen 1771 tot 1777 1® deel n". 46 oudarchicf".

1470. 1777 Mei 80—1784 Maart 19.

N.B. Na de notulen vau de laatste zitting ziju nog eenige aanteekeningen gedaan betreffeude de overgave van het bestuur, de boeken en papieren. — De bladzijden ziju genummerd 1 tot 304. Op een etiquet op den rug staat: „Armweeshuis notulen 1777 tot 1784 2" deel n . 46 oudarchief".

1471. Notulen van het bestuur ad interim. 1784 Maart 25 1785.

December 5. (Net exempl.).

1 deel.

N.B. De gewone vergaderingen werden om de 14 dagen gehouden, in bijzondere gevallen werd buitengewoon vergaderd. — In de notulen van 1784 December 23 eene nominatieve lijst van weezen, die verzochten om in Mei d. a. v. ontslagen te worden, met vermelding van ouderdom. In de vergadering van 1784 Juli 9 wordt aan zes weezen aangezegd, dat zij, als zijnde boven de jaren, met November d. a. v. zullen worden ontslagen. In de notulen van 1785 Juli 8 eene lijst van weezen, die op verzoek en die op last met November d. a. v. zullen worden ontslagen. Eene opgave van het getal verpleegden is opgenomen iu de notulen van 1785 Januari 1. In die van 1784 Maart 29 eene lijst van de overgenomen boeken en papieren, Juni 25 aangevuld met 2 notulen boeken. Eenige ingekomen en verzonden stukken zijn geïnsereerd.

1472. Notulen van president en regenten 1785 December 5—1797 Maart 6. (Net exempl.).

1 deel.

N.B. De vergaderingen werden door regenten en regentessen wekelijks beurt om beurt gehouden. In dringende gevallen werd buitengewoon vergaderd. Van de vergaderingen van het damesbestuur zijn geene notulen in het archief aangetroffen. Bij toerbeurten