is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treffende de deelneming in de weduwbeurs van den binnenvader in het Armweeshuis, met kantbeschikking. 1802.

1 stuk in 1 omslag.

II. FINANCIËELE ADMINISTRATIE.

A. IN HET ALGEMEEN.

1508. Contract tusschen gecommitteerden van president en raden der stad, van president en regenten van het Armweeshuis en van broeders-diakenen der Nederduitsche armen betreffende de afscheiding der geldelijke administratie van het Armweeshuis van de Armen. 1 Mei 1797.

1 stuk in 1 omslag.

N.B Eene geheele afscheiding van de armen is bij dit contract niet beoogd, daar eene der voornaamste bepalingen hierin bestond, dat de diakonie een bedrag van f 1.80 per week voor iederen wees aan het bestuur van het Armweeshuis moest betalen. l)e overeenkomst, voor onbepaaldcu tijd aangegaan, verviel door de resolutie van den Gemeenteraad van 1800 October 4, waarbij de kas van het weeshuis weder met die van de armen werd \ereenigd. — Op den omslag staat: „Relatyff notulen van den 10 Mey en 29 September 1797 N-. 29". Hiermede kunnen de notulen van het Armweeshuis niet bedoeld zijn, omdat op de genoemde datums geene vergadering door het bestuur van dat huis is gehouden. Wellicht is dit het exemplaar van de diakonie.

1509. Kasboek van diakenen-bouwmeesters betreffende de ontvangsten en uitgaven van de armen. 1806 Juni 1 — 1811 December 31.

1 deel.

N.B. Dit kasboek is door diakenen-bouwmeesters beurtelings gedurende eene maand, dat zy met het presidie belast waren, ingeschreven. Twaalf maanden of presidièn vormen eene rekening; de rekening van 1809 Juni 1 tot 1810 Mei 31 is echter met de ontvangsten en uitgaven van de volgende 7 maanden gecombineerd, terwijl de laatste rekening over het kalenderjaar 1811 loopt. De administratie was geregeld ten achteren, zoodat de afsluiting der rekeningen, die met uitzondering van de laatste door de 4 bouwmeesters geteekeud zijn, eerst geruimen tijd na eindiging van het dienstjaar plaats vond. Op folio 148 is eene verklaring gesteld van de Commissie der Hospices omtrent den stand der rekening op 1811 September 14. Ouder de ontvangsten en uitgaven komen ook die betreffende het Armweeshuis en Ariuziekenhuis voor. — De bladen zijn genummerd 1 tot 159. Op een etiquet op den rug staat: „Kasboek Armweeshuis 1806 a 1811 n®. 49 oudarchief".

1510. Uittreksel uit het kasboek van diakenen-bouwmeesters. 1808 Juni 1 — 1809 Mei 81.

1 deel. .. . j- i i

N.B. De verschillende ontvangsten en uitgaven zijn in dit deel naar haren aard ouder aangegeven hoofdstukkeu ingeschreven om naar deze verzamelingen de jaarlijksche rekening op te maken.

1511. Borderellen van de jaarlijksche rekening, door de diakonie van de ontvangsten en uitgaven ten behoeve van de armen aan Hun Ed. Achtbare gedaan. 1700—1781.