is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 deel.

N.B. Deze borderellen bevatten alleen de bedragen der verschillende hoofdstukken. Uit dit deel ontbreken de tien eerste bladen, die er uitgescheurd zijn. — Op een etiquet op den rug staat: „86".

1512. Borderellen van de jaarlijksche rekening van 1782/8 en 1785/6.

2 cahiers

N.B. Deze borderellen werden in 1904 Januari door den heer J. A. t kederiks te Middelburg geschonken.

1513. Staat, houdende aanwijzing van de gemiddelde bedragen der ontvangsten en uitgaven over 10 jaren, getrokken uit de armenrekeningen van 1770/1 — 1779/80.

1 deel.

N.B. Dit deel werd in 190* Januari door den heer J. A. Fredfriks te Middelburg geschonken.

1514 en 1515. Jaarlijksche rekening van president en regenten. 1797 Juni 1 — 1800 September 80.

2 deelen.

N.B. Tea gevolge van het contract, bedoeld onder n°. 1508, was gedurende opgemeld tijdvak de geldelijke administratie van dit huis afgescheiden van die der Nederd. armen en in handen van president en regenten. (De band tusschen beiden is echter nooit geheel los geweest). In plaats van de gewone opgave van ontvangsten en uitgaven vau huishoudelijken aard aan de diakonie, moest dit bestuur nu, evenals de besturen vau alle andere Godshuizen, van zijne gehoudene administratie jaarlijks rekening en verantwoording doen aan president en raden der stad. Van de vier opgemaakte rekeningen zijn alleen de tweede en laatste bewaard gebleven. Zij bevatten geen volledig overzicht van den geldelijken toestand, maar slechts de verantwoording van gelden voor zoover die werkelijk ontvangen zjjn of beschikbaar gesteld; wat van elk onderdeel moest ontvangen en betaald worden, blijkt niet geheel. Alleen is het duidelijk, dat de diakonie bij voortduring achterlijk bleef in het betalen van de bij contract bedongen alimentatiegelden etc. en dat dit lichaam ten slotte ook weder de nalatenschap van president en regenten moest aanvaarden. — De rekeningen zijn afgehoord door 2 Raden en een secretaris van het stedelijk bestuur in tegenwoordigheid van president en regenten en door deze allen geteekend.

1514. 1798 Januari 1 — 1798 December 81.

N.B. De bladzijden zijn genummerd 1 tot 26. Op den omslag staat: „No. 45 oudarchief Rek. Armweeshuis 1798".

1515. 1800 Januari 1 — 1800 September 30.

N.B. Achterin een borderel. Op blad 6 eene memorie van de effecten, eigendom van het huis. — De bladen zijn genummerd 1 tot 2o!

1516 1527. Jaarlijksche rekening van diakenen-bouwmeesters. 1799/1800—1811.

12 deelen.

N.B. De ontvangsten en uitgaven van het Armweeshuis (van af 1800 October 1) en van het Armziekenhuis (van 1802 (Februari 18)) vormen met die van de armen slechts ééne rekening. De ontvangsten van huishoudelijken aard en de meeste uitgaven van die gestichten zijn in afzonderlijke hoofdstukken vermeld, maar van de bezittingen dier huizen blijkt in deze rekeningen weinig; niet