is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 deelen.

N.B. Aanvankelijk is dit register niet veel ineer dan een inventaris of legger van de eigendommen der armen, die uit huizeu, landerijen, cijnzen en verschillende renten blijken te hebbeu bestaan; behalve in het 2>ie deel zijn (onvolledige) aanteekeuingeu gehouden van ontvangen huren, pachten en renten. Maar in het 3'« deel is meu begonnen om ook andere baten dan de genoemde te boekeu (zie fol. 52 en 54) en in het vierde deel schijnt de geheele geldelijke handeling, voor zooverre die niet direct het onderhoud van gealimenteerden betrof, te zyn opgenomen; daarin komen niet alleen de inkomsten uit eigendommen voor, maar ook de opbrengst van armbussen, van gesmolten biljoen, de bedragen van maaudbrieveu van zeevareuden, alimentatiegelden, legateu en schenkingen, rantsoenpenningen van den verkoop van roerende en onroerende goederen, van koopmanschappen en van de verpachting van tienden, recognitiën en andere baten. Voorts worden in dat deel vermeld de van de wisselbank geleende gelden en de daarvoor verpande effecten en betaalde interesten, de rentelooze geldleeningcn van de stad en onderscheidene rekeningen met particulieren, die in de armenkas eene som gelds hadden gestort om daarvoor wekelijks tot hun dood toe een bepaald bedrag bij wijze van lijfrente te ontvangen. Het laatste deel heeft weder de oorspronkelijke beperkte strekking. Bij de qjnzen, huizen, landerijen en tienden is de waarde naar rato van de opbrengst gesorteerd, bij zeer vele obligatiën staat vermeld, dat zy verpand zijn en bij onderscheidene van wien afkomstig.

1537. 1652 — (c. 1657).

N B. Op den band staat: „Grootboeck van den armen van Middelburcht, beginnende met den jare XVIC Lil", op den rug: „Effecteboeck ^ 1652", en op een etiquet op den rug: „N°. 23 A oudarchief". De bladen zijn genummerd 1 tot 204. Voorin ligt een losse index van de huurders, pachters en renteverschuldigden, gerangschikt in alphabetische orde van de voornamen. Op de letter M eene verzamellijst van de renten op de stad Middelburg, en op de letter Z eene dito van de renten op Zeeland.

1538. 1658 — (c. 1694).

N.B. \ oor in een zeer onvolledige index, die door uitscheurinsr van

(rodluiltuil non Ul« J ~ 1 3 • T \ 111 * •

umucu gcMTiiiuiuen is. — ue uiaden zijn genummerd 1 tot 90. Op den rug staat: „Effecteboeck 1658", en op een etiquet op den rug: „N°. 23 B oudarchief".

1695 — (c. 1705).

De bladen zijn genummerd 1 tot 26 (twee schoone bladen ongenummerd), 29 tot 41 (een schoon blad ongenummerd), 43 tot 46 (ecu schoon blad ongenummerd), 48 tot 55. — Op den band staat: „Boek van alle de effecten, den armen toebehoorenden", op den ru8: flEffecteboek 1695 C", en op een etiquet op den ruir: „N°. 23 C oudarchief".

1540. (c. 1706) — (c. 1800).

N.B. Op folio 150 komt voor een extract uit het testament van Daniël Scheurwater d.d. 1746 Februari 4, op folio 158 een extract-instructie der stad Middelburg d.d. 1747 Januari 14 betreffende de jaarlijksche betaling eener vaste som in plaats van van de boeten, den armen toekomende, en op verschillende folio's geteekende huur- en pachtcontracten. Van dit en het volgende deel blijkt niet wanneer het is aangelegd. — I)e bladen zijn genummerd 1 tot 368. — Op den rug staat: „Effectenboek D", en op een etiqnet op den rug: „N°. 28 D oudarchief'.

1539.

N.B.