is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1541. (c. 1801) — (1811).

N.B. De bladen zijn genummerd 1 tot 295. Op den rug gemerkt: „E", en op een etiquet op deu rug staat: „N". 28 E oudarchief'.

1542. Alphabetisclie index op het grootboek letter D, vermeld onder nr. 1540.

1 deel.

N.B. Deze iudex bevat zoowel de namen van administratiën en zaken als van personen; de laatste zijn gerangschikt naar de voornameu. — Van buiten staat: „Armen* effecteboek D".

1543. Stukken betreffende de armengoederen, relatief aan het grootboek letter E, vermeld onder nr. 1541. 1803—(1811).

1 omslag.

1544. Afschrift van (c. 1560) eener authentieke kopie van een authentiek extract uit het testament van jhr. Cornems de Cock van Opynen. 1555 April 24.

1 stuk in 1 omslag.

N.B. Testateur vermaakt „totten profljte van den armen scholiers tot Middelburch" 2 renten elk van 100 Karolusguldens 'sjaars, losbaar tegen den penning 16. Op de laatste bladzijde staat o. a.: „Van de legaten den aermen gemaeckt".

1545. Authentiek afschrift van het testament van Hendrik Pookx en zijne echtgenoot Maria van Waart. 1738.

1 stuk in 1 omslag.

N.B. Dit echtpaar vermaakt o. a. eene som van 1000 pond Vis. aan de Gemeene Dnitsche armen om van den interest op den eersten dag van elk jaar aan minstens 400 van de jongste kinderen, die door de diakonie zoo in de weesschool als daarbuiten onderhouden worden, een peper- of zoetekoek uit te deelen. Zie ook nr. 1536.

1546. Kopie van een brief van gecommitteerden der Nederduitsche en Waalsche diakonieën aan bewindhebbers der Oost-Indische Compagnie ter kamer Zeeland betreffende de een per mille van het rendement der verkochte koopmanschappen, die jaarlijks aan de armen wordt geschonken. 1769.

1 stuk in 1 omslag.

B. AAN DE ARMEN UITHOOFDE VAN ALIMENTATIE EN VERPLEGING VERVALLEN BOEDELS EN AFKOOP VAN EXPECTATIEF.

N.B. Zie ook nr. 1973.

1547. Stukken betreffende het recht van Godshuizen op de nalatenschap van gealimenteerden alsmede op de nalatenschappen van hen, die daarin verpleegd ztjn geweest. 1773. Met retroacta.

1 pak.

N.B. Op een los stuk papier vóórin staat: „N°. 47. Nopens het ver-