is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soeken tot een octroey om na zig te mogen nemen nalatenschap van kinderen in de weesschool gealimenteerd. — N°. 50 • oudarchief Armweeshuis".

1548. Register, bevattende de rekening van boedels, nagelaten door personen, die door de diakonie zijn bedeeld geweest of van wie f"™1 ter opneming in het Armweeshuis zijn aangenomen. 1795 September 14 — 1804 October 16.

1 deel.

-YB. Diakenen-bouwmeesters brachten deze boedels, die uit den aard der zaak meestal zeer gering waren, tot liquidatie en het voordeelig saldo ten bate der armen Enkele malen slechts, wanneer de verplegingskosten van z. g. halve weezen werden betaald, of wanneer kinderen, ofschoon tot de administratie van het huis behoorende, bij bloedverwanten of vrienden werden opgevoed, ontvingen deze weezen hun aandeel van het batig slot der rekening en werd dit op de bijzondere rekening van elk hunner overgebracht. Maar in hoofdzaak, gelijk gezegd, betreft het register de vereffening van wegens door de diakonie verleenden onderstand of verpleging aan de atmen vervallen goederen. Daarom is het sterf huisboek in dezen Inventaris ook ingedeeld onder Beheer van de ar»!«!goederen, en niet onder Ir«2«igoederen, zooals in den Inventaris van het Burgerweeshuis met de sterf huisboeken is geschied. Daar ontvingen de weezen het voordeelig saldo van de boedelrekening ook van de laatst overledene der ouders, en elke administratieve handeling d. o. t. moet beschouwd worden als op hunne goederen of op hun eigendom betrekking hebbende. — Dit deel, waarin vele rekeningen niet afgesloten zijn, wordt in nr. 1554 aangeduid als Sterfhuisboek ?. *er. * 17 deelen, die er dus vermoedelijk geweest

zijn, is dit het eenig overgeblevene deel. De datums hierboven vermeld ziju die van overlijden der erflaters. Van achteren eene „Nota van sterfhuysen daar geen goed gevonden is". — °ladeu z'jn genummerd 1 tot 198. Op een etiuuet op den rug staat: „Sterfhuisboek Armweeshuis litt. (R) van 1795—1805 Nu. 43 oudarchief'.

1548. Alphabetische index (naar de achternamen) van het register vermeld onder n°. 1548. '

1 deel.

1550. Boedelrekeningen, waarin vermoedelijk de diakonie uithoofde van verpleging van weezen gerechtigd was. 1583.

2 stuks in 1 omslag.

1551. Stukken betreffende de vordering van Johannes Munters op de nalatenschap van Loüwertje de Wyze. 1783. Met retroacta.

1 pak.

N.B. Na het overlijden van Johannes Munteus en zijne echtgenoot ging de pretensie op hunne kinderen over, waarvan er een in het Armweeshuis werd opgenomen. Vermoedelijk ontbreken hierbij stukken.

1552. Rekest van diakenen van de Nederduitsche armen aan burgemeesters schepenen en raden betreffende de nalatenschap van Adriana Schooneboom, weduwe van Jan Breeweo, met kantbeschikking van 1783 Mei 10.

1 stuk in 1 omslag.