is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't welk is leggende in de kist in de vaderskamers". — Op den rug gemerkt: „12", en op een etiquet op den rug staat: „N". 50b ondarchief'.

1558 en 1559. Register, houdende memoriale aanteekeningen betreffende den weezen aanbestorven goederen. 1755—1781.

2 deelen.

N.B. De bestemming van dit register was controleering met de registers van de weeskamer van nalatenschappen, waarin weezer. gerechtigd waren, ter voorkoming van verzuim of abuizen. De namen van kinderen van beide weeshuizen schreef men er in, en daar naast, waarschijnlijk door den griffier van de weeskamer , de hun aankomende verweesde goederen.

1558. 1755—1781.

N.B. De bladzijden zijn genummerd 1 tot 138. — Op een etiquet op den rug staat: „No. 33 oudarchief. Weezen leggerboek A. W.".

1559. bis.

N.B. De aanteekeningen in dit deel zijn slechts tot 1774 voortgezet.

V. VARIA.

1560. Testament van Jan va.v der Schelde en zijne echtgenoot Joossijnckev van der Beke ten gunste van elkander en na overlijden van de langstlevende ten voordeele van de gemeene Duitsche armen. 1608.

1 stuk in 1 omslag.

N.B. Gemerkt: „No. 12".

1561. Schadeloosstelling van de Gecommitteerden der gemeene armen aan de erfgenamen van Nicolaas Pieters zoon wegens 300 pond gr. Vis. spruitende uit een veroverd schip, welke som op last van den voornoemden Nicolaas ten behoeve van de armen is geschonken. 1606.

1 charter.

1562. Notulen van eene bijeenkomst van vier diakenen (praeses van het college, praeses van de bouwkamer, praeses der vaders en praeses van het Armziekenhuis. 1770 September 13.

1 stuk.

N.B. In deze bijeenkomst zijn een twaalftal onderwerpen vastgesteld, die men vermoedelijk in het volle college van diakenen in beraadslaging wenschte te brengen.

1563. Stukken betreffende de Oost-Indische actiën door Jan Rogeau van Wermelskerke o. a. den armen der Gereformeerde religie te Middelburg bij testamentaire beschikking vermaakt. Laatst der 17de en begin der 18de eeuw.

1 omslag.

N.B. Hierbij o. a. extract-testament van den erflater en eenige stukken betreffende het proces, dat naar aanleiding van dat testament voor den hove van Holland is gevoerd. — Op den omslag staat: