is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. HET ARMZI EKEN H U IS.

INLEIDING.

Van liet oudarchief van het Armziekenhuis is niets aanwezig bevonden; in 1904 Januari schonk de heer J. A. Fkedkriks te Middelburg de borderel, die hierachter beschreven is onder nr. 1568, dat dan ook het eenige nummer is, waaruit de Inventaris bestaat. Daar echter liet financieel bestuur van dit huis gedurende de jaren 1749 tot 1781 en van 1802 tot 1811 met dat der Armen en van het Armweeshuis vereenigd was, bevinden zich bij het archief van dat weesbuis verschillende stukken, die ook op het Armziekenhuis betrekking hebben.

Ofschoon de stichting onder den naam van Armziekenhuis bekend is geweest, was zij nochtans niet alleen voor zieken bestemd; ook oude armlastige menschen en personen, die zich in het Oude mannen- en vrouwenhuis niet konden inkoopen, werden er in opgenomen. Diakenen der Nederduitsche armen namen het initiatief tot het stichten van deze inrichting en wel met het doel om daardoor de geldmiddelen van de Armen te verbeteren. Vroeger nl. werden de oude »eensgezellige" en zieke menschen meestal bij burger personen besteed, een stelsel van verpleging, dat volgens verklaring van diakenen weinig doeltreffend voor zieken en veeleischend voor de armenkas was. Zij meenden bij eene vereenigde verpleging in eigenbeheer de misbruiken van geneesmiddelen en de frauden bij het overgeven van boedels in sterfgevallen te kunnen voorkomen en daardoor veel op de onderhoudskosten van armlastigen te zullen besparen. Hun voorstel om een blok armhuisjes in te richten voor verpleging van -/zieke, oude elendige" met desbetreffend reglement werd 1749 Maart 29 door het stedelijk bestuur goedgekeurd en aan de diakonie ter uitvoering opgedragen. Reeds de volgende maand werden de eerste personen in het huis opgenomen en hield het bestuur 4