is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D. HET BURGERWEESHUIS.

INLEIDING.

§ I. HET GESTICHT.

Meer dan van het Armweeshuis is uit de archiefstukken van het begin van het Burgerweeshuis bekend geworden. Deze stichting is ook trouwens van latere dagteekening. De naam van Burgerweeshuis duidt reeds aan, dat het bestemd was tot huisvesting van kinderen, wier ouders een zeker burgerrecht in de stad verkregen hadden, in welk opzicht het Middelburgsche zeker wel met de meeste andere burgerweeshuizen in den lande zal overeenstemmen. Het zou echter bedenkelijk zijn te meenen, dat vroeger de aan het burgerrecht verbonden bevoegdheid om in een dergelijk huis voor kinderen verpleging te kunnen vinden in alle steden naar dezelfde regelen verkregen werd, of dat een zeker burgerrecht overal de eenige voorwaarde was om opgenomen te worden. Het moge elders zoo zijn geweest, in Middelburg was dat niet het geval. Daar heeft men naast den eisch van burgerrecht onder meer ook dien van lidmaatschap van een bepaald kerkgenootschap gesteld, die deze stichting wellicht van andere van dien naam doet verschillen.

Het hier bedoelde weeshuis is voortgekomen uit den drang van de eenigszins gegoede burgerij der stad, die voor hare eventueel na te laten kindereu eene opvoeding wenschte afgescheiden van die van armen en vreemdelingen, waarmede de bestaande weesschool overbevolkt was. In vergelijking van andere steden was Middelburg laat met de stichting van een burgerweeshuis en wellicht zou het nog langer hebben geduurd, hoe bekrompen de huisvesting der weezen hier ook al was, zoo de wensch der burgerij niet door klinkende munt van eenige harer leden krachtdadig ware ondersteund. Nadat verschillende //considerable" legaten aan de