is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1633. Stukken betreffende de uitrusting van jongens ter zeevaart. 1774— 1785.

1 pak.

N.B. Zie ook nrs. 1599 tot 1601.

1634. Register, bevattende geteekende verklaringen van burgerpersonen omtrent het in dienst nemen van weezen ter opleiding in eenig ambacht of als dienstmeid. 1721—1768.

1 deel.

N.B. Op fol. 12 contract betreffende de levering van bieren voor 15 jaren d.d. 1724 Mei 13, geprolongeerd voor 15 jaren 1739 Mei 13. Van achteren contracten voor de levering van schoeisel voor een jaar d.d. 1748 Augustus 23 (voor beide weeshuizen), geprolongeerd voor een jaar 1749 September 27; raapolie 1724 tot 1740; boter (voor beide weeshuizen) 1723 tot 1740 (zie ook het aangeteekende bij nr. 1569). — De 24 eerste bladen zijn genummerd (1 tot 5 ontbreken), vervolgens zijn de bladzijden genummerd: 25 tot 30, 31, 31, 32 tot 95, 96, 96, 97 tot 124, eene bladzijde ongenummerd, 125 tot 187 (180 en 181 ontbreken). De laatste 21 bladen zijn ongenummerd. — Van buiten op den band staat: „Contractboek van het Borgerweeshuys", en op een etiquet op den rug: „90". Voorin op den band staat: „Het kontrackboek van de jongens en meyden, die op ambagten sijn en die verhuert werden, begonnen 1720".

E. BESTUUR DER APOTHEEK.

1635. Afschriften van de notulen van het College van diakenen van de Nederduitsche armen van 1749 Februari 19 tot Maart 24 en van de resolutie van Wet en Raad van 1749 Maart 29 betreffende de oprichting van eene apotheek in het Burgerweeshuis en de inrichting van een blok armhuisjes aan den Seissingel ten dienste van '/zieke, oude ellendige". Met reglementen voor die apotheek en den apotheker, (c. 1781).

1 omslag.

N.B. Hierbij ook een concept-reglement voor den apotheker van lateren

tijd.

1636. Register van door de apotheek aan het burgerweeshuis geleverde medicijn.

1 deel.

1637. Inventaris van de apotheek. 1788—1811.

1 deel.

N.B. Op een etiquet op den rug staat: „63".

1638. Onvoltooid en ongeteekend relaas omtrent de bezwarende kosten voor de Armen, vallende op de geneesmiddelen, die door de apotheek geleverd werden (c. 1795). (Kopie).

1 stuk in 1 omslag.