is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1645—1653. Bank- en kasboek van president en regenten. 1781/2—

1788/9 cn 1809—1811.

9 deelen.

N.B. Deze deelen zijn door den regent-kashouder ingeschreven. Met uitzondering van het laatste zijn zij eenigszins naar de methode van dubbele boekhouding ingericht en zeer onvolledig aangehouden. Er komen posten in voor, die anterieur en ook die posterieur zijn aan het dienstjaar, maar dat neemt niet weg, dat de inhoud van elk der 8 eerste deelen slecht» op ééne jaarrekening betrekking heeft.

1645. 1781/2.

N.B. Dat het bestuur reeds in 1779 gelden in administratie kreeg, staat in verband met eene bijzondere bepaling in het testament van I. Knouwen (zie de Inleiding). — De beschreven bladen zijn genummerd 1 tot 45. Op den rug gemerkt: „G".

1646. 1782/8.

N.B. De beschreven bladen zijn genummerd 1 tot 24. —Op een etiquet op den rug staat: „57".

1647. 1783/4.

N.B. De beschreven bladen zijn genummerd 1 tot 21. — Op een etiquet op den rug staat een onleesbaar getal.

1648. 1784/5.

N.B. De beschreven bladen zijn genummerd 1 tot 21. — Op eeu etiquet op den rug staat: „58".

1649. 1785/6.

N.B. De beschreven bladen zijn genummerd 1 tot 23. — Op een etiquet op den rug staat: „59".

1650. 1786/7.

N.B. De beschreven bladen zijn genummerd 1 tot 14. — Op een etiquet op den rug staat: „60".

1661. 1787/8.

N.B. De beschreven bladen zijn genummerd 1 tot 4. — Op een etiquet op den rug staat: „61".

1652. (1788/9).

N.B. In dit deel komt geen jaartal voor, alleen het eerste blad is beschreven. De regent-kashouder was in de laatste jaren ziekelijk, waardoor zijne administratie ten achteren raakte; het is waarschijnlijk, dat er gedurende gcruimen tijd geen kasboek is aangehouden en dat de jaarlijksche rekening uit klad-aanteekeningen werd opgemaakt.

1658. 1809—1811.

N.B. In dit deel vormen de ontvaugsten en uitgaven van elk jaar eene doorloopende rekening. — Op een etiquet op den rug staat: „Kasboek Burgerweeshuis 1809—1812, n°. 67 oudarchief".

1654—1715. Uittreksel uit het kasboek van diakenen-bouwmeesters.

1719/20—1780/1.