is toegevoegd aan uw favorieten.

Mgr. Dr. H. J. A. M. Schaepman herdacht in de hoofdstad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derlander, van welke geloofs- of geestesrichting ook, getreurd heeft bij het ten grave dalen van zulk een belijder des geloofs, dan blijkt daaruit toch wel, — niet waar, M. G. ? — dat de openbare belijdenis van Paus en Kerk aan te hangen waarlijk niet verlaagt, óók niet in de oogen der andersdenkenden. Maar waartoe langer verwijld bij de getuigenissen der menschen? Eén is er, die getuigenis heeft afgelegd, één, boven wiens getuigenis noch aarde noch hemel kan uitgaan. Mij althans is 't, alsof Jesus Christus bij het sterfbed van dezen Christus-belijder tastbaar heeft willen maken de vervulling van zijn onwankelbare belofte: qui conjitebitur me coravi hominibus, confitfbor et ego eum coram Patre meo, qui in eoelis est: wie mij zal belijden voor de menschen, hem zal ook ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is.

In dat beslissend uur sprak Jesus Christus, aan de rechterhand zijns Vaders gezeten: volo Pater, ut ubi ego sum, illie sit et minister mcus; Vader, ik wil, dat waar ik ben, daar ook mijn dienaar zij (Off. unius Mart.). Toen stroomden de genadegaven aan dien stervende toe, wonderbaar, overvloedig en allerduidelijkst zichtbaar voor ieders oog.

Niet slechts ontving hij op zijn ziekbed meermalen van den Paus den opperpriesterlijken zegen en zond hij voor Paus en Kerk zijne hartelijke gebeden omhoog; maar de opengaande eeuwigheid liet een lichtstraal door naar zijn sterfbed. In dat licht zag hij den luister en' de zaligmakende kracht der boetvaardigheid, en verkoos hij het kleed der boete tot omhulsel van zijn stoffelijk overschot; — in dat licht zag hij, hoe voor den trouwen dienaar van Christus de dood van gedaante verandert, geen straf meer schijnt van Gods rechtvaardigheid, maar een heerlijke gave zijner goedheid en riep hij uit: nil morte beatïus beata; niets zaliger dan een zalige dood! — in dat licht zag hij, hoe God oneindig is in majesteit: „zoo hooggezeten, zoo diep in 't grondelooze licht;" maar ook: hoe God oneindig is in liefde; en stervend bad hij de woorden, waarmede de Apostel der liefde de visioenen zijner Openbaring besloot: „vent, Domine Jesu! kom, Heer Jesus, kom, o kom"! Ja, Jesus Christus vervulde zijne belofte: Hij beleed voor zijn Vader in den hemel dengene, die hem op aarde had beleden voor de menschen.

Door een treffend bestier van Gods Voorzienigheid wacht