is toegevoegd aan uw favorieten.

Mgr. Dr. H. J. A. M. Schaepman herdacht in de hoofdstad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

borgen bleef voor hen, die menschelijke zwakheden en feilen ontdekken, zonder ze te beoordeelen in verband met eene groote persoonlijkheid in haar geheel. Wie echter kon een smet aanwijzen op zijn priesterlijke eer? Daar was liefde in dat gemoed, en de reus was fijn van gevoel in het begrijpen en deelen van anderer lief en leed. En altijd heeft hij hoog gehouden de priesterlijke wet: Sancta sanctc. Hij was als een dier kloeke mannengestalten, door oude kunstenaars boven gothieke koorbanken gebeiteld. Walm en tijd hebben het beeld een weinig gezwart, maar bij een klein louteringsproces komen de grootsche en edele trekken zeer levendig uit, en toonen ons een knecht Gods, die zijn schouders wat steviger onder den hoogen en heiligen last des levens kon zetten dan vele gepolychromeerde nieuwere beeldekens.

Wel hebben de schouders van Mgr. Schaepman een zwaren last van priesterlijken arbeid getorst. En zijn arbeid trof doel. Hij was in den besten zin actueel: zijn werk was berekend voor de tijdgenooten en steeds zich aanpassend aan de feitelijke omgeving. Nooit beteekende dit voor dezen onvermoeiden man, dat bedienaren van Christus' Kerk onvergankelijke beginselen des Evangelie's en overgeleverde geloofswaarheden moeten opbergen in binnenkameren en sacristijen. Van heulen met beginselen, die aandruischen tegen het Credo, was hij nog veel meer een gezworen vijand. Het gansche land kent zijn Credo, zijn onbewimpeld en onverzwakt roomsch Credo. Hij wilde alleen, dat men zou nagaan, waarheen de geesten streven, waarnaar menig hart zoekt en zwoegt. Medeleven wilde hij met de Kerk, gelijk zij leeft en strijdt, nu en hier; medeleven wilde hij met zijn eeuw en met zijn volk, in al het goede. Syllabus, vatikaansche Kerkvergadering, het heilig recht der Pausen op den kerkelijken staat, Pius IX en diens edele daden vervulden zijne ziel, gelijk de wereld er zich mede bezighield, gedurende zijn eerste priesterjaren.

Weldra scheen hij met het katholieke Duitschland den reuzenstrijd mede te worstelen, terwijl het onweer van den Cultuurkamp woedde. Alle groote paladijnen onzer godsdienstige vrijheid werden door zijn geschrift en woord, nog meer dan zij het reeds waren, onze helden. Door hem werd onze verontwaardiging nog dieper tegen de titanische baldadigheden der verdrukkers. Straks traden nieuwe personen en belangen op