is toegevoegd aan uw favorieten.

Mgr. Dr. H. J. A. M. Schaepman herdacht in de hoofdstad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tien voorgrond, en ook toen bleef de altijd wakkere priester niet op het verleden staren.

Aldus sleepte hij zijne lezers en hoorders gestadig mede in .het volle leven zijns tijds, ook wanneer hij handelde over personen en zaken uit vroegere eeuwen. Tot zijn laatste dagen bleven zijn oogen en zijn hart geopend voor het actueele. Doch actueel boven alles waren hem de dogmen en het genadeleven des Christendoms. Daarvan verwachtte hij alle heil voor de menschheid. Nooit is hij afgeweken van zijn uitspraak in de Park-meeting, omtrent het Concilie van het Vatikaan: „Wanneer de waarheid lieur wapenen aangordt, dan kan de menschheid zich verzekerd houden, dat de strijd door haar gevoerd vruchtbaar zal zijn". En naast hoogere waarheid hoogere liefde. Herleest de kenschetsing van den dag, waarop de katholieke Iverk, de Stad en de Wereld, zich toewijdde aan het H. Hart Onzes Heeren Jezus Christus. De schrijver sluit met deze woorden: „Dit eene blijft: de menschheid zal geen ruste vinden, voordat zij weder haar woonplaats, haar „aeterna tabernacula" opsloeg in Jezus' Hart." Ziedaar het groote beginsel zijner actualiteit.

Deze arbeid, zoo actueel, kon moeielijk anders zijn dan christelijk-democratisch. Naar Jörg, Gcschichtc der social-politischcn Partcicn cn Aphoristncn, brandmerkte Mgr. Scliaepman, vóór zes-en-dertig jaar, in De Eeuw en haar Koning, den materialistischen egoïst met deze verzen:

hij leeft, geniet — voor zich alleen.

Hoort niet den hongerkreet der menschlijkc machienen,

Maar : steeds genieten! en ten beurtzang: steeds verdienen!

Later heeft Leo XIII ongetwijfeld in Mgr. Schaepman een der welsprekendste en meest invloedrijke apostelen gevonden zijner leeringen op maatschappelijk gebied. Wie kent hem niet als een aanvoerder der sociale actie? Hij heeft zich zeiven gegeven, in het leiden van vergaderingen, door redevoeringen, in tallooze adviezen en eindelooze correspondentie. Als een bazuin heeft zijn stem geklonken van Noord tot Zuid, predikend : „Bouwt christelijke scholen! Roept het volk samen, tot vereenigingen van goedgezinden! Erkent wat recht is in grieven!" Hij spreekt nog tot ons als een der grootste levenwekkers der katholieke actie. Daar zijn er, die slapen. Anderen weifelen.