is toegevoegd aan uw favorieten.

Mgr. Dr. H. J. A. M. Schaepman herdacht in de hoofdstad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch ontelbarcn hebben hem verstaan. Het vaderland heeft gezien, wat priesterlijke arbeid is in zijne groote veelzijdigheid; dat godsdienst en gezonde rede Christus' bedienaren nopen, mot nieuwe middelen tot de wereld te gaan; dat steeds inniger moet worden samengebracht het volk, nog sterk in zijne verheven wijsheid eener deemoedige aanbidding van Jezus Christus, en do priester, die de geroepen getuige is van Hem, in Wien alle schatten zijn van rechtvaardigheid en liefde. De grootmoedige priester, dien wij thans herdenken, heeft aan geheel Nederland, juist doordien hij zelf zulk een trouw roomsch priester en zulk oen trouw nederlandsch burger was, desamenwerking aller zonen van hetzelfde vaderland verkondigd. Wat honderden priesterharten en honderdduizenden leeken gevoelden, heeft hij uitgesproken, hot eerlijke nederlandsche hart der eerlijke katholieke Nederlanders. Uit het edele hart van dien éenen hebben zoovelen, die ons niet kenden, een antwoord vernomen van gemeenschappelijk leven, van oprechte toewijding aan don arbeid en den strijd voor recht, vrijheid en vrede.

God kwam. Gij kent het priesterlijke, schoone levenseinde van Mgr. Schaepman. Het is, als hadden wij allen bij zijn stervenssponde gestaan. Hij verootmoedigde zich tegenover den Oneindige. Hij geloofde, hij hoopte; hij beminde Christus. Zijn dood was de dood van een christenman, van een paladijn.. Welke priester zou zulk een sterfbed niet benijden ?

Voor het altaar hebben wij hem herdacht in onze gebeden. 1 Tier vieren wij zijn aandenken met dankbare harten. Zijn aandenken zal bij ons in zegening blijven. Wij zenden den groet onzer zielen naar het verre graf. Gegroet, trouwe, heldhaftige priester. Gij zult in onze herinnering voortleven, zooals. gij onder ons zijt geweest:

Steeds trouw aan God en aan uw vaderland

Steeds levend van de levende ofl'erand,

Met Petrus éen door gouden liefdeband Steeds ongebroken.