Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING

De Zeeroerwaarde President van „Geloof en Wetenschap", Pater W. de Veer S.J., leidde de vergadering in:

Hooggeachte Vergadering!

„Nu de zware slag gevallen en aan 't katholieke Nederland zijn grootste zoon ontvallen is, wil ook „Geloof en Wetenschap" zich betuigen bij de algemeene rouw. Dr. Schaepman heeft onze vereeniging altijd een warm hart toegedragen. Kon het anders? Hoe zou hij, de vurige kampioen van de intellectueele emancipatie zijner katholieke landgenooten, niet de volste goedkeuring, niet den kraentigsten steun hebben gegeven aan eene vereeniging, wier jarenlang streven het is, de katholieke leeken te volmaken in de wetenschappelijke kennis van den godsdienst, te wapenen tegen het moderne rationalisme ? Uit erkentelijkheid voor zijne hooge sympathie jegens onze vereeniging, hebben wij van morgen voor de zielerust van wijlen ons Eerelid, eene plechtige Requiemmis opgedragen. Die H. Mis, met uwe gebeden daaronder gestort, met dat treffend woord van Pastoor Kaag over den grooten Doode, is zeker de beste dank geweest, dien wij Dr. Schaepman konden schenken. Dat wij hèm thans gaan huldigen, die geene hulde hebben wilde, het geschiedt enkel, omdat gij, leden van „Geloof en Wetenschap", zoo vurig verlangt, niet waar, nog ééns levendig vóór U te zien en nog ééns diep in uw hart te prenten het dierbaar beeld van den onvergelijkelijken Dr. Schaepman."

Sluiten