is toegevoegd aan uw favorieten.

Mgr. Dr. H. J. A. M. Schaepman herdacht in de hoofdstad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MGR. Dr. SCHAEPMAN IN ZIJN RIDDER* LIJK KARAKTER +

DOOR PROF. MAG. J. V. DE (iROOT O. P.

Nadien Prof. Mag. J. V. de Groot O. P. voor dit boekje reeds had afgestaan zijn rede, gehouden in de „Violier", mochten wij den professor niet meer lastig vallen met het verzoek, om ook zijn heerlijke improvisatie voor ons persklaar te maken. Wij moeten dus volstaan met een kort verslag.

Prof. Mag. J. V. de Groot O. P. herdacht Mgr. Schaepman meer bijzonder in diens ridderlijk karakter. Bij hem werden alle daden geïnspireerd door hooge, vaste, heilige beginselen; door beginselen, die geworteld stonden op Golgotha, stralend in de glorie van het kruis.

Hij levert het beeld, ook in zijn uiterlijk, van den mensch, die machtig is, als hij een wil heeft en als die wil berust op den wil van Jezus Christus. Dien wil teekenden zijn bonkige kop en zijn forsche schouders; geheel zijn organisme. Maar die wil was geen wil van onbuigzaam egoïsme, maar een kracht van edele toewijding.

Oprecht was Mgr. Schaepman voor allen en overal. Wie kan hem nawijzen, dat hij ooit valschheid heeft gepleegd in woord of daad ? Hij was het tegenbeeld van de schijnuiting, hij de eerlijke werkelijkheid zelve; tot bemoediging van ons allen in deze wereld van schijn.

Voor de waarheid en het recht heeft hij gekampt als een reus, die altijd een hoofd boven de zijnen uitstak, maar hij heeft nooit valsch gestreden. Wie door hem viel, die bezweek nooit aan een dolksteek, maar kon zich troosten, te zijn geraakt door een echt zwaard. Hij streed als ridder voor wat scheen te behooren onder de verloren dingen. Hem sierden waarlijk de ridderteekens op zijn borst.