is toegevoegd aan uw favorieten.

Mgr. Dr. H. J. A. M. Schaepman herdacht in de hoofdstad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MGR. DR. SCHAEPMAN'S ENTHUSIASME

DOOR PATER W. DE VEER S.J.

Schaepman! In dien naam welk een ontzaglijke, maar harmonisch schoone, onweerstaanbaar betooverende kracht! Schaepman! En dwepend beluistert gij de breede klankmaat der onsterfelijke verzen, die gij van buiten kent uit Dc Paus, De Eeuw en haar Koning, Vondel, Napoleon, Aya Sophia. En opgetogen wandelt gij langs de ongeëvenaarde kunstschatten, kwistig uitgespreid in De Wachter, Onze Wachter, Menschen en Boeken. En hij rijst vóór u, de gevierde improvisator, met den denkenden kop, zoo rustig en zoo vast op de fiere schouders; hij stoot een paar zinnen uit, en gij zijt al onder den invloed, zijn geestdrift steekt u aan, zet u in vuur, — gij zijt één enthusiasme . ..

Ik heb gezien te Arnhem, waar de redenaar een gloeiende toespraak gehouden had over de christelijke charitas, hoe men dronken van geestdrift hem als op de handen wilde dragen en triomfantelijk meevoeren om hem nooit meer te missen ; hoe toost op toost de liefde verkondde van Arnhem voor Schaepman, en hoe aan de algemeene zielsverrukking geen einde scheen te komen, toen de doctor antwoordde, dat Arnhem hem dierbaar was, want van Arnhem had hij ontvangen het beste wat een mensch bezit: zijne moeder.

Schaepman! Voor duizenden in Nederland, een kwart eeuwlang, de dapperste ridder van het katholiek geloof, die het werk, door Broere, Nuyens, Alberdingk Thijm en anderen begonnen, de emancipatie onzer katholieken, met onbezweken heldenkracht heeft doorgevoerd, en die, toen hij ginds in zijn geliefd Rome zich nederlegde ter eeuwige rust, droefheid en rouw bracht over al het volk: droefheid en rouw, zoo spontaan, zoo algemeen, zoo machtig, als er nog nooit in den lande om het heengaan van een groot man was aanschouwd.

Wat is toch in dezen man het aantrekkingspunt geweest,