is toegevoegd aan uw favorieten.

Mgr. Dr. H. J. A. M. Schaepman herdacht in de hoofdstad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dichter, ook in den goeden zin, is Schaepman nooit geweest en zou hij ook nooit zijn geworden. Maar wie hoort niet door het volle gelui zijner verzen de stem eener echt ontroerde ziel ? Schaepmans verzen zijn waarachtig gevoeld, ja beter gevoeld dan menig zielloos geknutsel op quasi modernen trant. Met den heer Borel, wiens strekking in de kunst mij overigens niet weinig tegenstaat, ben ik het geheel eens, wanneer hij zegt, dat tegenwoordig dikwijls in Holland voor echt dichterlijk gevoel kunstig woordgespeel als surrogaat wordt gebruikt. „Wij moesten het nu eigenlijk maar liever bekennen: men kan tegenwoordig in Holland een dichter worden genoemd, zonder een dichterlijke ziel te hebben, als men den vorm maar soigneert, en den dichttrant van een paar goede voorgangers voorzichtig en handig weet te imiteeren. Men kan zelfs in critieken vernuftige uitpluizingen lezen over 't al of niet juiste van dit of dat woord, van 't klanknabootsende zelfs er in, alsof een gedicht een soort fotographie van geluiden ware. Terwijl toch — al klinkt dit voor sommigen wat apocrief — dat, wat er niet staal, maar wat er achter zit, het toch niet volkomen in woord te geven, ongezegde, de zielsontroering van den dichter zeiven — het allerwezenlijkste van een vers moet zijn."

Dat „allerwezenlijkste" van het vers, die zielsontroering, is in de verzen van Schaepman altijd aanwezig en zal dezen katholieken Da Costa, ondanks zijne rhetoriek en onloochenbare gebreken, blijvenden dichterroem schenken.

Costa's boezemdrift voor 't schoone,

Zijn verbeelding, louter gloed,

En voor de eere van Gods Zone

Zijn onschokbre heldenmoed :

't Is dit samen, wat uw krone,

Schaepman ! niet meer welken doet.

Als het koor gevoel spoëeten

Bij ons volk in ongunst raakt,

En de kreten zijn vergeten

Die hun eigen harte wraakt,

Blijft uw lied de schare treffen,

't Echte, koninklijke lied,

Dat de zielen weet te ontheffen

Aan dit logge stofgebied;

Blijft uw lied de schare treffen :

Ware dichters sterven niet.