is toegevoegd aan uw favorieten.

Mgr. Dr. H. J. A. M. Schaepman herdacht in de hoofdstad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verklaren, dat hetgeen de Katholieken in de laatste jaren aan invloed en aanzien gewonnen hebben, te danken is aan het rusteloos werken van Mgr. dr. Schaepman, die met de zeldzame gaven, hem door God geschonken, steeds trouw en eerlijk gestreden heeft voor de rechten van Kerk en Vaderland"?

Een heerlijk leven voor de glorie der Katholieke Kerk, — en toen een heerlijk sterven als trouwe zoon der Katholieke Kerk! De sterke man is gebroken.

Afgewerkt, door wreede benauwdheden gepijnigd, diep in 't hart gewond, zit hij daar neder, van eenige Hollandsche vrienden omringd, op zijne kamer in de via Griusti te Rome. De volslagen krachteloosheid bedroeft den stoeren werker van voorheen. Hij heeft nog zoo grootsche plannen uit te voeren voor de eer der Kerk! „Ik heb altoos, altoos gearbeid", verzucht hij, „en moet dan zulk een leven de bekroning zijn!" Maar zoodra wordt hem zijn naderend einde niet bericht, of de. kinderlijk geloovige brengt edelmoedig het offer zijns levens. Hij is blij, in Rome te mogen sterven. „Hier bij de Martelaren," zegt hij, „is het 't beste rusten."

En ons, M. H., was 't ons niet, bij 't vernemen van dr. Schaepmans doodelijke ziekte, of God zijnen dienaar naar Rome had geroepen, om hem door een zaligen dood te Rome voor zijne groote liefde tot Rome te beloonen?

De treffende overeenkomst is reeds opgemerkt tusschen de tweede machtige kampioenen der Kerk, O'Connel en Schaepman. Beiden hebben hun gansche leven gestreden voor de glorie v.^n R°me, hunne altijd jeugdige liefde. Beiden hebben, eer zij stierven, t schoone Rome willen terugzien. Maar „gelukkiger dan O Connell — schrijft het Centrum i) — die, tot den dood toe vermoeid, zijn laatste reis niet kon voltooien en de Eeuwige Stad slechts van verre mocht aanschouwen in zijne uiterste stonden, heeft hij, Schaepman, kunnen sterven onder de schaduw van Sint Pieter, in de onmiddellijke nabijheid van het Vaticaan, van de graven der Apostelen, gesterkt door de Genademiddelen der Kerk, getroost door de zegeningen des Pausen, in volle berusting en tevredenheid!"

I) 22 Jan.