is toegevoegd aan uw favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN ENKEL WOORD VOORAF.

L. S.

Dit boek draagt een tweeledig karakter. Het Eerste Hoofdstuk is oorspronkelijk eene lezing, een voordracht, later met een aantal historische anecdoten aangevuld. Het Tweede Hoofdstuk heeft meer den vorm en de eigenschappen van een aardrijkskundig woordenboek. Volledig zijn geen van beide hoofdstukken, zij zijn het resultaat van de schifting, rangschikking en verwerking van eene menigte aanteekeningen, in den loop van een twintigjarigen ambtelijken werkkring bijeengegaard. Immers zoeken naar hetgeen in dit boek, vooral in het Tweede Hoofdstuk, is medegedeeld, zoude een moeilijk, om niet te zeggen een onbegonnen werk zijn; het toeval moet al die kleine bizonder heden onder de aandacht brengen van hem, die zich bezig houdt met het raadplegen van allerlei rechterlijke protocollen, resolutieboeken, rekeningen, kerkregisters, charters enz. Nog onder het afdrukken kwamen enkele aanvullende wetenswaardigheden voor het eerst aan het licht. En zoo zal het, naar ik hoop, nog jaren voortgaan, want ook bij verdubbeling van het aantal mijner dienstjaren zullen nog wel niet door mij alle schrifturen zijn doorgelezen, welke het Groningsche Rijksarchief bevat.

Terwijl ik zal doorgaan met het verzamelen van aanteekeningen over de Ommelander borgen en hare bewoners, ook in vroegere eeuwen dan waarover dit boek loopt, stel ik U voor, vooral U, lezers in de Ommelanden woonachtig, mij daarbij behulpzaam te zijn. Misschien is dan de verschijning van een „tweede veel vermeerderde uitgave" van dit werkje geen ij de le luchtspiegeling.

Groningen, April 1906.

DE SCHRIJVER.