is toegevoegd aan uw favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarboven plaatste hij twee tegen elkaar leunende wapenschilden, dat van hem zelf en een blank schild, bestemd voor het wapen zijner toekomstige echtgenoote. Dat schild is blank gebleven, het vermoeden door hem in 1791 gekoesterd, eenmaal eene hem waardige gade als vrouwe van Dijksterhuis het huis binnen te leiden, is niet vervuld geworden.

Ook de zegewensch is niet in vervulling gekomen. Nog zijn de reis van den schildpad en de taak van den mier in geene eeuwen volbracht en reeds hebben de doffe slagen van den vernielenden moker weerklonken. De zware, nog zoo door en door hechte muren van bijna, soms meer dan één Meter dikte, zijn voor goed uit elkander geslagen en het huis ten Dijke is van den aardbodem verdwenen, om enkel in herinnering en sage voort te leven.x)

Aan het poortje met den latijnschen zegewensch is eene blijvende plaats verzekerd in het Groningsch Museum. Daar is het als doorgang tusschen twee zalen weder opgebouwd. Moge de zegewensch het gebouw, waarin hij thans is geplaatst, ten goede komen!

De ligging en omgeving van Dijksterhuis was als die van de meeste Ommelander kasteelen. Het huis zelf met een klein voorplein was van alle zijden in de grachten gelegen, de zoogenaamde binnengracht. Een brug, prijkende met twee schilddragende leeuwen, leidde tot het voorplein, in de middeleeuwen de voorburg geheeten, waar zich de stallingen, schuren en knechten¬

mijn aandacht op een boekje van A. Drefell, Grabschriften u. s. w. 2e Aufl. Salzburg 1899, waarin onder de rubriek „Hauseinschriften, a Wohnhüuser, aussen" op blz. 199 nr. 691 dezelfde latijnsche spreuk als staande op een huis te Rome wordt vermeld, terwijl onder nr. 692 die spreuk in het Duitsch wordt medegedeeld, afkomstig van een huis in Tirol.

1) Eene eenigszins uitvoeriger beschrijving van Dijksterhuis met beschrijving der kamers, behangsels en betimmeringen, is van mijne hand te vinden in het Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond, dl. IV blz. 50, alwaar ook andere afbeeldingen van de voor- en achtergevels zijn gegeven.