is toegevoegd aan uw favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van samenvoeging van kapitaal en landerijen speelden daarbij een hoofdrol. Ongelukkige huwelijken waren daarvan maar al te dikwijls het gevolg.

Huwelijken beneden den stand waren betrekkelijk zeldzaam, vooral bij de leden van het sterkere geslacht, wien het in de 17de en ten deele ook nog in de 18de eeuw niet zoo zwaar werd aangerekend, indien zij een of meer „speelkinderen" hadden. Iets anders was het bij de dames. Schonk een „adellijcke joffer" hart en hand aan een krijgsman van lageren rang, aan een gouverneur harer broeders of aan een ander „niederbürtige", dan werd in het familieregister enkel aangeteekend, dat zij zich had „vertrouwd ' aan een vaandrig of een praeceptor, zonder dat diens naam waardig werd geoordeeld te worden vermeld.

De genealogie der Ommelander adellijke geslachten in de 17de en i8de eeuw biedt overigens weinig variatie aan, 't is een stuivertje verwisselen van altijd weer dezelfde namen, Alberda, Clant, Lewe, de Mepsche, Coenders, Horenken, van Ewsum enz.

Bij uitzondering zijn bruidegom en bruid niet aan elkaar in den bloede verwartt. Enkele Friezen en Oostfriezen, veelal ook weder uit dezelfde geslachten, worden nu en dan in den familiekring opgenomen, nog zeldzamer komen er Hollandsche of Geldersche geslachten in voor. Zoo nu en dan trouwt eene of andere Ommelander freule met een officier te Groningen in garnizoen liggende en dragende een uitheemschen naam, zooals bijv. Evertje Alberda, die in 1622 huwde met Demetrius Goraisky, prins van Goray, Bele Sickinghe, die de echtgenoot werd van Robert Molet, heer van St. Martin, of Agnes de Mepsche, die zich in 1619 in den echt verbond met Georg von Bisembo to Bisembo, wiens exotische naam, zelfs in officieele stukken, weldra werd verbasterd tot Jurjen van Bisenbrood; zelden ziet men echter het omgekeerde. Hoe vreemd moeten zich eene spaansche gravin Maria Jeanne Cabero d' Espinozza of franfaises als Catherine Henriquez en Catharina de