is toegevoegd aan uw favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betuiginge van haar Hoog Edele suver genegenheyd tot desen staat, en uitgesproocken segen over deze Haare Hoogheden genegentheyd, nevens duisend toejuichingen en gelukwenschingen van Hoogh aansienelijcke Heeren, Mevrouwen en Adelijcke Jufferen tot een volbesit van alle Houwlijx verniaackelijckheden getreden den 30 Januar. MDCCVII.

Het jonge paar zelf had zich voor de plechtigheid des huwelijks in de kostbaarste kleedij van zijde en fluweel gestoken, zoo fraai, dat eene beschrijving in het dagboek van het kasteel of van het geslacht werd opgeteekend. Meermalen werd ook een „konstschilder" uit Groningen of van elders ontboden, om bruid en bruidegom in hunne zwierige kleederdracht op het doek te conterfeiten. Vandaar, dat de meeste familieportretten uit de I7de en i8de eeuw menschen voorstellen in den leeftijd van 20 30 jaren. Die portretten kwamen in de groote zaal van het huis te hangen, later ook in andere vertrekken. Bij het afbreken der oude „borgen" aan het einde der i8de en begin ic>de eeuw werd er met die oude portretten zonderling omgesprongen. Een belangrijk deel werd vernietigd, een groot aantal verhuisde naar familieleden in de steden of op andere buitenplaatsen. Daar verwierven zij bij uitzondering eene plaats in salon of huiskamer, doorgaans verhuisden zij naar een gang, een overloop of hoogstens de logeerkamer. Dat ze ook wel eens dienst deden om een rookuitgang voor 't oog van de schatters der belastingen te bedekken, is, naar wij hopen, laster.1) Bij anderen leende de zolder somtijds herbergzaamheid aan de afbeeldsels der voorvaderen. Eenige jaren geleden trof ik op een zolder niet minder dan 60 familieportretten aan, welke daar meer dan een halve eeuw onaangeroerd hadden gestaan. Thans sedert een twintig jaren zijn de voorvaderen in

1) V. Loon. Gr. Volks-Alm. 1902, blz. 208.