is toegevoegd aan uw favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vallen weten op te diepen, waarbij eene stevige tractatie in het Heerenwijnhuis of de schenking van een paar sierlijke zijden kousen een beslissenden invloed op de keuze door den jonker-collator hebben uitgeoefend. Men vergete daarbij niet, dat de markt overvoerd was en dat tal van proponenten hunkerend naar eene

predikantsplaats soms jaren rondliepen.

Een ander recht, door onzen Ommelander jonker gaarne en ^met ijver uitgeoefend, was het jachtrecht. Soms, als op zichzelf staand recht door aankoop van de kerspellieden, de grondbezitters, aangekocht, was het echter doorgaans een uitvloeisel van het 'redgerrecht. Waar het op eerstgenoemde wijze is verworven, zooals o.a. door de heeren van Fraeylemaborgh, die dit recht in 1647 kochten van de kerspellieden van Kolham, is het jachtrecht nog volkomen rechtsgeldig in onze dagen. Waar dit recht ec ter is een uitvloeisel, een aanhangsel van het redgerrecht, is zijn kracht van bestaan niet onaangevochten en heeft het proces over het jachtrecht van Usquert eenige jaren geleden aangetoond dat dit recht staat op leemen voeten. Terecht heeft de Hooge Raad der Nederlanden beslist, dat door de vernietiging van het redgerrecht als een der heerlijke rechten in 1795 ook het daarmede samengaande, daaruit voortvloeiende jachtrecht voor goed is op-

g Trouwens het jachtvermaak van onze dagen is slechts eene zwakke nabootsing van het middeleeuwsche weispel der ridders uit vroegere eeuwen Reeds had de I7de eeuw de speer en de armborst of handboog, waarvan nog de i5de eeuwsche landrechten gewagen, doen verdwijnen, tegelijk met de jacht op het everzwijn, den wolf en het hert, maar nog nam het jachtbedrijf in herfst en winter een groot deel van den vrijen tijd van den landheer in beslag. Gewapen met vuurroer of snaphaan, vergezeld van honden, soms nog in groote gezelschappen vereenigd, vooral wanneer het een valkenjacht gold, waarbij ook de dames van het kasteel niet ontbraken,