is toegevoegd aan je favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan burgemeester Abel Coenders, den eigenaar van het naburige slot Ewsum. Het schijnt dat de Veelckers nog eenigen tijd op Asingaborg zijn blijven wonen. Als roomschkatholieken was het hun echter niet vergund eenige rechten in staat of kerk uit te oefenen. E. J. Lewe van Middelstum, heer van Ewsum, liet in 1744 de Asingaborg op afbraak verkoopen, met uitzondering van een schuur en „de poort aan de straate, welke de heer verkooper aan sig behoudt." Die poort bestaat, zooals wij mededeelden, nog.

ASINGABORG.

Aan de zuidoostzijde in het dorp Ulrum.

In de 15de eeuw woonde hier het geslacht Asinga, het was toen nog de Asingaheerd. In 1504 ging de heerd over op Jacob Hillebrandes en in 1520 eveneens door verkoop op het geslacht Lewe. Nu werd de heerd in een borg herschapen, doch zij mocht eerst dien naam dragen, toen in 1659 een nieuw huis uit de grachten werd opgetrokken. Door het in 1663 gesloten huwelijk tusschen Haro Casper von Innund Kniphausen en Anna Lewe van Asinga werd eerstgenoemde omstreeks 1685 heer van Asinga. Nadat in het begin der i8de eeuw nog wederom eenige leden van het geslacht Lewe het huis bewoonden, kwam kort na het midden der 18de eeuw Asingaborg voor goed aan de von Inn- und K.niphausen's. 15 November 1809 werd de burcht verkocht en terstond daarna gesloopt, terwijl de grachten werden gedempt.

Van het huis Asinga, waaraan vele rechten waren verbonden, bestaan afbeeldingen, allen van den toestand na 1659, op de kaarten van Coenders en van Beckeringh, in het h. s. Schoemaker en in eene teekening van 1772 door J. Bulthuys in den atlas van het Groningsch Museum.