is toegevoegd aan uw favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verwant van Adam van Heerdt, die aan Eemke Huingha was gehuwd. In 1675 werd het landgoed door den ritmeester Ripperda en zijne echtgenoote Anna Maria Ulger te koop gepresenteerd. Bleef bij deze verkooping de ritmeester zelf de hoogste bieder, eenige jaren later ging de borg c.a. over aan den Groninger burgemeester Arnold van Nijeveen. In diens geslacht is de Braak tot ver in de 18^ eeuw gebleven. Door vermaagschapping van van Nijeveen met van Iddekinge en van deze met Sichterman, kwam de Brake in het laatste kwartaal der i8de eeuw aan laatstgenoemd geslacht. Mr. Mello Sichterman van de Brake, lid der V* Kamer der S.-G., overleed in 1856 op de oude borg, welke in den loop der jaren door allerlei moderniseeringen haar karakter van borg bijna geheel had verloren. Van de Brake bleef na dien tijd

alleen het tichelwerk over.

Afbeeldingen van deze borg van de jaren 1717 en 1856 worden bewaard in den atlas van het Groningsch Museum.

BREEDENBORG.

Even ten noordoosten van Breede aan de oostzijde van

den weg naar Warfum.

In 1613 en volgende jaren was Johan de Braemsche heer van Breedenborg. Hij had eene dochter Ebbe, die huwde met Johan Clant, van wien zij in 1632 reeds weduwe was. Een zoon uit dit huwelijk, Jan Clant ter Brede, huwde in 1653 Habbina Coenders en werd heer van Breedenborg; in 1668 treffen wij de weduwe als vrouwe van de borg aan. In 1697 is Feyo Jan Sickinghe heer van Breedenborg, wiens weduwe in het begin der 18de eeuw de borg c.a. overdroeg aan Unico Alberda van Menkema. Deze splitste in 1710 borg en rechten, droeg de eerste over aan Claes Alderts en echtgenoote en behield de rechten. Na dien tijd hebben geene