is toegevoegd aan uw favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jurisdictie so civile als criminele over 5 dorpen als Farmsum, Weywart, Heveskes, Oterdum en Mithuisen, over welke 5 dorpen de coper de kerkvoogden alleen kan stellen, welcke ook rekeninge an hem moeten doen. Het recht van unicus collator tot Farmsum, Oterdum en Mithuisen. Het Dijckgraeffschap van zee- en somerdijken, waeronder verscheyden carspelen behoren. Het overste schepperschap van Farmsummer zijl, ses dijckrechter-eeden tot Farmsum, een dijckrechterseedt tot Weywart en Collatie, het recht van een uitmijnder te mogen stellen, enige gestoelten en alle graven op 't choor in de kerke tot Farmsum."

Kooper werd Ephraim van Welvelde voor ƒ 31.000, doch deze droeg korten tijd later het gekochte voor ƒ 30.000 over aan Edzart Rengers en Catharina van der Noot, die op 5 April 1693 als nieuwe slotheer en slotvrouw door de burgers van Farmsum met vreugde werden ingehaald. Ruim honderd jaren bleef het huis te Farmsum in het bezit van het geslacht Rengers, totdat het in 1811/12, met uitzondering van een gedeelte bouwval, werd gesloopt. Twee groote schilddragende zerken leeuwen met de wapens van Ripperda en van Welvelde zijn toenmaals overgebracht naar de havezathe Oosterbroek onder Eelde, waar zij nog in een der lanen prijken. De laatste sporen van het trotsche kasteel verdwenen in het laatst der I9de eeuw, toen zelfs de aanzienlijke hoogte, waarop het huis c.a. had gelegen, de zoogenaamde Borghof, werd afgegraven.

Er zijn goede afbeeldingen van dit kasteel bewaard gebleven, vooral door de i8de eeuwsche teekeningen van C. Pronk (hiernevens gereproduceerd) en van A. Rademaker, beide in den atlas van het Groningsch Museum. Verder vindt men afbeeldingen van dit huis in het h. s. Schoemaker en op de kaarten van Coenders en van Beckeringh.

7*