is toegevoegd aan uw favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwe bewoners de koopers Remmert van Berum gehuwd met Ave Alberda. Hunne erven verkochten in 1704 de borg opnieuw, welke nu overging in handen van ,,vrou Josina Ripperda, vrou van Oosterwijtwerd." Vermoedelijk niet lang daarna, althans in de i8de eeuw, is Fraylemaborg te Losdorp gesloopt.

FRAEYLEMABORG.

Te Slochteren aan de zuidzijde van den weg.

Naar men vermoedt, doch meer dan een vermoeden mag het niet zijn, stond in de i3de eeuw ter plaatse van het tegenwoordige kasteel het stamslot van het geslacht Snelgers, door Emo en Menko in hun bekende kroniek vermeld. Meer zekerheid geeft de i6de eeuw. In 1538 o.a. vinden wij „Oesbrandt Fraylma hoveling tho Slochteren" als bewoner. Door het huwelijk van Hillebranda Fraeylema met Seino Rengers kwam het huis aan het geslacht van dien naam. Bekend is de heer van Slochteren, Oesbrandt Jan Rengers, die zich zoowel in de binnenlandsche als in de buiteniandsche politiek befaamd, misschien zelfs berucht heeft gemaakt 1). Nog wordt in het kasteel de kamer gewezen, waar Johan de Witt bij zijn bezoek aan Fraeylemaborg heeft gelogeerd, gelijk andere herinneringen aldaar worden bewaard aan het bezoek door den stadhouder Willem III gebracht aan een lateren bewoner, den Ommelander syndicus Henric Piccardt. Deze toch, gehuwd met Anna Elisabeth Rengers, kocht in 1690 de oude burcht. In 1781 ging het deerlijk vervallen huis met de daarbij behoorende, ten deele omgehouwen bosschen door aankoop van de familie Piccardt over in handen van Mr.

1) M. G. de Boer, Een Groninger jonker der 17de eeuw. Tijdspiegel 1S91; derelfde, Hoe men in de 17de eeuw ridder kon worden, Gron. Volks-Alm. 1891; dezelfde, Het verraad van Jr. Osebrand Jan Rengers, Gron. Volks-Alm. 1898, blz. 116.